Podziękowanie

Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Oddział w Lesznie otrzymał od organiza...

Konkurs "Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy"

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu i Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność...

Razem pomagamy Ukrainie

Przyjaciele,Koleżanki i Koledzy,na szczęście nikt z nas nie doświadczył wojny,  ...

aktualnosci

Tarcza antykryzysowa - porady ZUS (08.04.2020)

 

Tarcza antykryzysowa:
wsparcie w walce z epidemią koronawirusa
dla ubezpieczonych i płatników.

Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe rozwiązania, których celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym trwającej epidemii koronawirusa.

Wprowadzone rozwiązania w ustawie w zakresie ubezpieczeń społecznych, mają na celu pomoc i profilaktykę dla pracowników jak i przedsiębiorców.


Ustawa wprowadza następujące wsparcie, tj.:

I. Wydłużenie wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

II. Wypłatę świadczenia postojowego w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 dla:

1) osób wykonujących umowy cywilnoprawne,

2) osób prowadzących działalność gospodarczą.

III. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za miesiące marzec - maj 2020 r. dla płatników składek, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz duchownych.

IV. Ulgę: odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek za okres od stycznia 2020 r. bez nałożenia opłaty prolongacyjnej.

 

Podstawę prawną stanowi:

•Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

•Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

•Ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tzw. ustawa zasiłkowa),

•Informacje i wyjaśnienia oraz wzory druków zamieszczone na stronie internetowej: zus.pl

 

I.  Wydłużenie wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Ustawa wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ten przysługuje w wysokości 14 dni ubezpieczonym rodzicom, którzy z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi do lat 8 nie mogli świadczyć pracy. Przyczyną było zamkniecie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z epidemią COVID-19.

Pierwotnie zasiłek opiekuńczy przysługiwał w okresie od 12 marca do 25 marca 2020 r., następnie okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego wydłużono na okres od 26 marca 2020 r. na kolejne 14 dni.

Zmiany, które wprowadza ustawa, polegają na:

• wydłużeniu o 14 dni okresu, na który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy,

• przyznaniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, także rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku do 8 lat.

Ponadto prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z przyczyny zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego mają prawo także ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie prawni dzieci:

• do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

• do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

• do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydłużony okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje z ww. przyczyn oraz także z powodu niemożności sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię (z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą) lub dziennego opiekuna z powodu epidemii COVID-19.

Przepisy przewidują także uprawnienia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla ubezpieczonych rodziców osób niepełnosprawnych pełnoletnich. Rodzice nie wykonują pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki dla ww. osób z powodu zamknięcia placówki w związku z COVID-19, gdzie uczęszczała dorosła osoba niepełnosprawna (np.: szkoła, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, ośrodek wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej, placówki pobytu dziennego).

Wzór oświadczenia
– druk opracowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(wzór - załącznik nr 1)


Dodatkowe informacje:

• Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy należy złożyć oświadczenie do pracodawcy /zleceniodawcy oświadczenie.
Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą składają wniosek bezpośrednio do ZUS.

• Wypłata dodatkowego zasiku opiekuńczego, może być zrealizowna po złożeniu oświadczenia. Na podstawie złożonego oświadczenia pracodawca lub ZUS wypłaci dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres przyznanego dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie jest wliczany do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym (przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych).

• Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które w danym terminie wymagają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, w przypadku, gdy drugi z rodziców może zapewnić dzieciom opiekę
(np. korzysta z urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego albo jest bezrobotny).

• Na podstawie ustawy zasiłkowej  (art.11 ust.4) zasiłek opiekuńczy przysługę za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Dlatego, jeśli rodzic wnioskuje o dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres, który obejmuje dni robocze od poniedziałku do piątku, a także w sobotę i niedzielę, wtedy nabywa uprawnienia do zasiłku za te dni.

• Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał, jeśli rodzic we wniosku oświadczy, że we wskazanym okresie nie ma drugiego rodzica /współmałżonka mogącego sprawować opiekę nad dzieckiem.

• W sytuacji kiedy jeden rodzic wykonuje pracę zdalną i nie może zapewnić dziecku opieki, wtedy drugiemu rodzicowi będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy.

• Zasiłek dodatkowy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.II.  Świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19

Świadczenie postojowe przysługuje osobom mieszkającym i przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O świadczenie mogą się starać osoby prowadzące działalność gospodarczą (samozatrudnione) oraz osoby wykonujące pracę na umowach cywilnoprawych, gdy doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19.

Świadczenie finansowane jest z Funduszu Pracy a wypłacane przez ZUS. ZUS dokonuje wypłaty na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku.  Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego i nie jest oskładkowane.

Wniosek należy złożyć do ZUS -  do  końca 3 miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii.
ZUS dokonuje wypłaty świadczenia wyłącznie na wskazany rachunek bankowy. Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.


1. Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Jakie warunki powinny spełnić osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, aby otrzymać świadczenie postojowe?

• O świadczenie postojowe może ubiegać się osoba wykonująca umowę cywilnoprawną  umowę zlecenie, umowę o dzieło umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług).

• Osoba składająca wniosek nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. nie jest zatrudniona na umowę o pracę),

• Osoba ma zawartą umowę cywilnoprawną przed 1 lutego 2020 r.,

• Osoba osiągnęła przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składa wniosek o świadczenie postojowe niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku). W przypadku wniosków składanych w kwietniu i maju 2020 r.  – jest kwota nie wyższa niż 15 595,74zł.

• Zawarta umowa, w miesiącu składania wniosku o świadczenie postojowe, została ograniczona lub nie doszła do skutku w związku z przestojem na podstawie COVID-19.

• Przysługuje jedno świadczenie postojowe.

• Wniosek należy złożyć najpóźniej do 3 miesięcy, od miesiąca kiedy został zniesiony – ogłoszony wcześniej stan epidemii.

• Zleceniobiorca składa oświadczenie, że nie podlega on ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. pracownik);

• Zleceniodawca natomiast musi potwierdzić, że nastąpił przestój w prowadzeniu działalności w związku z COVID-19.


Jakie świadczenie uzyska osoba wykonująca umowę cywilnoprawną?

• Rekompensatę za utratę przychodów wypłaca ZUS na podstawie złożonego wniosku,

• Wysokość wypłaconego świadczenia może wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia w 2020r., tj. kwota 2080zł. (2600zł x 80% = 2080zł), gdy suma przychodów z tytułu umowy zlecenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie była równa lub wyższy od 1300 zł. 

• W przypadku gdy suma przychodów z tytułu umowy zlecenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe  była niższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020r. tj. do kwoty 1299,99zł., wówczas przysługuje świadczenie postojowe w wysokości sumy wynagrodzenia z tytułu tej umowy.

Wniosek
opracowany przez ZUS: RSP-C (wzór stanowi załącznik nr 2, druk wniosku jest także dostępny na stronie internetowej: zus.pl).

 

2. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Jakie warunki powinna spełnić osoba prowadząca działalność gospodarczą, aby otrzymać świadczenie postojowe?

• Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. nie jest pracownikiem),

• Nastąpił postój w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem COVID-19,

• Osoba rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.

• Osoba osiągnęła przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe niższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie  przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

• W przypadku wniosków składanych w kwietniu i maju 2020 r.  – jest kwota nie wyższa niż 15 595,74zł.

• W miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym osoba składa wniosek o świadczenie postojowe, jej przychód był niższy o co najmniej 15%.

• Przysługuje jedno świadczenie postojowe.

• Wniosek należy złożyć najpóźniej do 3 miesięcy, od miesiąca kiedy został zniesiony – ogłoszony wcześniej stan epidemii.

 

Jakie świadczenie uzyska osoba prowadząca działalność gospodarczą?

• Świadczenie postojowe finansowane jest z Funduszu Pracy,

• Wysokość świadczenia postojowego wynosi 2080zł,

• O świadczenie postojowe osoba składa wniosek do ZUS,

• Przysługuje jedno świadczenie postojowe.

• Osoba prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ jest także zatrudniona na umowę o pracę, nie ma prawa do świadczenia postojowego.

• Osoba prowadząca działalność gospodarczą i korzystająca z ulgi na start (z preferencyjnych składek) nie traci prawa do świadczenia postojowego.

• Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. i zawiesiły działalność w miesiącach luty, marzec, kwiecień 2020 r. mogą wnioskować także o świadczenie postojowe.

Wniosek
opracowany przez ZUS: RSP-D (wzór stanowi załącznik nr 3, druk wniosku jest także dostępny na stronie internetowej: zus.pl).

III. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek płatników składek, osób prowadzących działalność gospodarczą za marzec – maj 2020 r.

Jakie warunki powinna spełnić osoba prowadząca działalność gospodarczą, aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek za okres od marca do maja 2020 r.?

• Płatnik składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

• Przedsiębiorca był zgłoszony do ZUS przed 1 lutego 2020 r.

• Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają nieopłacone należności wykazane w deklaracji rozliczeniowej ZUS.

• Płatnik, który jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, jeżeli działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r. może wnioskować o zwolnienie z nieopłaconych składek. Płatnik takie zwolnienie może uzyskać w przypadku gdy uzyskany przychód w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie zopłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku. Jest to kwota 15 681 zł.

• Zwolnienie dotyczy składek ustalonych od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

• Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.

• O zwolnienie z opłacania nie może się starać przedsiębiorca, jeśli na dzień 31 grudnia 2019 r. był w trudnej sytuacji i nie regulował należności z tytułu składek odprowadzanych do ZUS.

 

Jakie świadczenie uzyska osoba prowadząca działalność gospodarczą?

• Zwolnienie z opłacania dotyczy składek za okres: marzec, kwiecień i maj 2020 r.

• Mimo zwolnienia z opłacania składek (na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne) do ZUS osoby prowadzące działalność gospodarczą nie tracą prawa do świadczeń, jeżeli podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.

Wniosek
opracowany przez ZUS: RDZ (wzór stanowi załącznik nr 4, druk wniosku jest także dostępny na stronie internetowej: zus.pl).

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zamknięciu placówki z powodu COVID-19

Załącznik nr 2 - Wniosek RSP_C_PAPIER_31.03.2020

Załącznik nr 3 - Wniosek RSP_D_PAPIER_31.03.2020

Załącznik nr 4 - Wniosek RDZ

 

 

 

 

 


REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.