KALENDARZ WYBORCZY

 

 

Uchwała 25/2017
Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
z dnia 2 października 2017 r.

w spr. klucza wyborczego w wyborach delegatów na WZDR w kadencji 2018 – 2022

Na podstawie § 73 Ordynacji Wyborczej  NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” określa na czas kadencji 2018 – 2022 następującą proporcję określającą liczbę delegatów na WZD w okręgu wyborczym:

§1

Mandat delegata przysługuje na każde rozpoczęte 150 członków Związku z uwzględnieniem § 2.

§ 2

Wyznacza się najmniejszy okręg wyborczy na poziomie 76 członków Związku.

§ 3

Organizacje zakładowe liczące poniżej 76 członków Związku wybierają elektorów w proporcji  jeden elektor na każde rozpoczynające się  dwudziestu pięciu  członków Związku.

§ 4

Okręgi wyborcze do wyboru delegatów spośród elektorów ustala Regionalna Komisja Wyborcza Regionu Wielkopolska  

§ 5

Za wykonanie uchwały odpowiada Regionalna Komisja Wyborcza wybrana na kadencję 2018 – 2022

§ 6

Traci moc uchwała 17/2013 Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” z dnia 7 października 2013 r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*****  

Przykładowe proporcje wyboru delegatów na WZDR w kadencji 2018 – 2022 w Regionie Wielkopolska


Organizacje liczące powyżej 75 członków Związku:

od   76 do 150 członków Związku – 1 delegat
od 151 do 300 członków Związku – 2 delegatów
od 301 do 450 członków Związku – 3 delegatów   itd.


Organizacje liczące poniżej 76 członków Związku:

od     1 do 25 członków Związku – 1 elektor
od   26 do 50 członków Związku – 2 elektorów
od   51 do 75 członków Związku – 3 elektorów

 

 

 

Uchwała nr 24/2017
Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
z dnia 2 października 2017 r.

ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018 - 2022

Na podstawie Uchwały KK Nr 5/2017 Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku w Regionie Wielkopolska:

§1

W terminie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. odbywają się wybory:

1) władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ „Solidarność”;
2) delegatów na walne zebranie delegatów regionu;
3) delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku;

§2

Wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, a także delegatów na zakładowe lub międzyzakładowe zebranie delegatów mogą odbywać się od 2 października 2017 r..

§3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 
 

Uchwała KK nr 5/17

ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018 - 2022

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w związku z kończącą się ósmą kadencją funkcjonowania władz związkowych, ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku.


§ 1

1. W terminie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. odbywają się wybory:

 1. władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ „Solidarność”;
 2. delegatów na walne zebranie delegatów regionu;
 3. delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku;
 4. wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, a także delegatów na zakładowe, międzyakładowe lub koordynacyjne zebranie delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.

2. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. odbywają się wybory:

 1. władz regionów;
 2. delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

3. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. odbywają się wybory:

 1. władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;
 2. władz regionalnych sekretariatów branżowych;
 3. delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego;
 4. delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.

4. W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. odbywają się wybory:

 1. władz krajowych sekcji branżowych i problemowych;
 2. delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego.

5. W terminie od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. odbywają się wybory:

 1. władz krajowych sekretariatów branżowych;
 2. władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

6. W terminie do 31 października 2018 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo - wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).

§ 2

1. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 1, 2 i 3 określa, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwy zarząd regionu.

2. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 4 i 5 określa odpowiednio, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwa rada krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów lub krajowej sekcji problemowej.

3. Dokładny termin sprawozdawczo - wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów, określi Komisja Krajowa.

§ 3

Traci moc Uchwała Komisji Krajowej nr 5/2013.