Wyniki badania pracy zdalnej Polska, Czechy Węgry (14.09.2021)

14092021wyniki badanPraca zdalna, jakiej doświadczyliśmy w czasie pandemii jest przedmiotem dyskusji w różnych gremiach. Zachęcam do zapoznania się z badaniami na ten temat, w których Region Wielkopolska NSZZZ „Solidarność” ma również swój udział.

*****

 

W ramach projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości pt. „Produktywność pracy w ramach nowoczesnych form zatrudnienia opartych o technologie cyfrowe” przeprowadzane zostało badanie osób pracujących zdalnie w oparciu o nowe technologie.

Przygotowana ankieta badawcza na temat produktywności pracy w warunkach nowoczesnych form zatrudnienia zasadniczo złożyła się z dwóch części. Pierwsza – wstępna zawierała pytania kwalifikujące respondenta do udziału w analizie, metryczkę, pytania dotyczące ogólnych form i warunków pracy. Część ta miała na celu uzyskanie niezbędnych do analiz informacji dotyczących osób, które odpowiadały na pytania. Druga część zawierała 20 pytań diagnostycznych i prognostycznych, związanych z wykonywaną pracą zdalną i jej znaczeniem dla kształtowania się produktywności.

W badaniu wzięło udział 450 respondentów z Polski, Czech i Węgier, po 150 osób w każdym z krajów. Mężczyźni stanowili 56%, a kobiety 44% ankietowanych. Najliczniejszą grupę stanowili respondenci powyżej 50 lat (35,8%). Pozostałe grupy wiekowe to 40-50 lat - 25,33%, 30-40 lat
- 22,89%, poniżej 30 lat - 16,00%.

64% badanych zadeklarowało wykształcenie wyższe, 33% średnie i niespełna 3% zawodowe i podstawowe. Zdecydowana większość badanych pracuje w sektorze usług (78%), mniejsza grupę stanowili pracujący w przemyśle 19,56% i rolnictwie 2,44%. 71% ankietowanych pracowało hybrydowo, łącząc pracę zdalną z pracą w siedzibie pracodawcy, pozostali pracowali wyłącznie zdalnie. 44% badanych pracowało zdalnie codziennie, 32% kilka razy w tygodniu, natomiast pozostali sporadycznie – kilka razy w miesiącu lub nawet roku. Najczęstsza deklarowana forma pracy to umowa o pracę (81%), a blisko 12% pracowało w ramach samozatrudnienia, pozostali realizowali umowy cywilno-prawne (3,56%) oraz inne formy (3,56%).

W swojej pracy większość badanych korzystała z nowoczesnych form komunikacji elektronicznej, użytkując 4 i więcej zróżnicowanych narzędzi (61,11%). W badaniu wyłoniono także niewielką grupę respondentów pracujących na specjalnych internetowych platformach pracy (4%).

W ocenie 36% respondentów możliwość wykonywania pracy w formie zdalnej i tym samym zaoszczędzenie czasu przeznaczonego na dojazdy, przekłada się na zwiększony czas pracy w ciągu dnia. Co wydaje się naturalnym zjawiskiem, większość badanych odnotowała, iż wzwiązku z pandemią COVID-19 wzrosła liczba godzin pracy wykonywanej przez nich w formie zdalnej.

Respondentów zapytano także o subiektywną ocenę kosztów pracy zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników. Zdecydowana większość oceniła, iż pracodawcy osiągają oszczędności z tytułu pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa. Jednakże z drugiej strony aspekt pracy zdalnej znaczna część respondentów oceniła pozytywnie z punktu widzenia ponoszenia niższych kosztów w związku z wykonywaniem przez nich pracy na odległość.

70% respondentów nie miało zdania w odpowiedzi na zagadnienia czy praca zdalna podnosi poziom stresu. Natomiast większość (48%) uznała, iż w pracy na odległość kontrola managera nad pracownikami jest jednak ograniczona.

46% badanych dzięki możliwości świadczenia pracy na odległość zaobserwowało zwiększony poziom swoich kompetencji, rozwój wiedzy i umiejętności, a równocześnie 47% wskazało, iż obecne warunki pracy zdalnej zwiększają ich produktywność pracy.

Respondenci zgadzają się, że w warunkach pracy zdalnej na poprawę produktywności pracy może wpływać pewna grupa czynników. Wśród czynników poprawiających produktywność pracy zdalnej respondenci wskazali: wybór długości trwania pracy (70%), wybór godzin wykonywania pracy (69%), autonomię i samodzielność w miejscu wykonywania pracy (69%), dostosowanie umiejętności do wykonywania pracy 68%, wybór stopnia intensywności pracy, czyli rodzaju wykonywanych zadań w danym okresie (65%), dobry work life balance (58%) oraz stabilność zatrudnienia (55%). Jako główny czynnik obniżający produktywność wskazano brak stałego dochodu (37%). Niewielu badanych stwierdziło że pozostałe czynniki wpływają na zmniejszenie produktywności pracy. Należą do nich samodzielny wybór intensywności pracy (16,44%), oraz długości czasu wykonywania pracy (13,11%). Inne, wskazane w ilości (10%-12%) to samodzielny wybór godzin wykonywania pracy, dostosowanie umiejętności do wykonywania pracy, dobry work life balance, stabilność zatrudnienia, autonomia i samodzielność w miejscu pracy.

Większość ankietowanych (42%) oceniło możliwość podjęcia pracy zdalnej jako zwiększenie szans na podjęcie pracy i rozwój kariery zawodowej. Równocześnie 67% planuje kontynuację pracy zdalnej przy obecnych ogólnych warunkach zatrudnienia, zaś 45% badanych planuje kontynuację, zakładając obecną stawkę wynagrodzenia. Większość respondentów (57%) preferuje jednak pracę w systemie hybrydowym a wraz z tym umiejętne wyważenie proporcji czasu pomiędzy pracą wykonywaną w domu i w siedzibie pracodawcy.

 

Wyniki ankiety

 

Autorzy

Prof. dr hab. Ryszard Barczyk

Dr hab. prof. UEP Agnieszka Ziomek

Dr Joanna Spychała

Dr Zuzanna Urbanowicz

REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.