XXIV SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

24 września 2013 r.

 


STANOWISKA

 

Stanowisko nr 1/2013
XXIV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 24 września 2013 r.
                        
w sprawie zmiany statusu zawodowego nauczycieli i wychowawców pracujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych


WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wyraża swój sprzeciw wobec działań rządu RP dotyczących zmiany statusu zawodowego nauczycieli i wychowawców pracujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także braku konkretnych uregulowań prawnych, określających procedury i zasady zmiany podstawy zatrudnienia oraz nowych warunków pracy i płacy.
Kolejny raz rząd RP przerzucił swoje zadanie na Jednostki Samorządu Terytorialnego nie zabezpieczając środków finansowych na ten cel oraz nie przygotował przepisów wykonawczych, na podstawie których samorządy miałyby realizować nowe zadanie.
Sytuacja ta powoduje chaos prawny, a także niepokój JST oraz nauczycieli i wychowawców opiekujących się dziećmi najbardziej pokrzywdzonymi przez los.
Pracownicy ci oraz ich pracodawcy nie wiedzą, na jakich warunkach i za jakie wynagrodzenie będą pracować od 1 stycznia 2014r. Sytuacja ta jest nie tylko skandaliczna, ale również jest kolejnym dowodem na lekceważenie ważnych spraw pracowniczych.
Oczekujemy wstrzymania niekorzystnych zmian do czasu opracowania i uzgodnienia ze związkami zawodowymi nowych uregulowań prawnych.

 

Stanowisko nr 2/ 2013
XXIV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie tzw. „ustawy przedszkolnej” i zajęć za złotówkę

WZD Regionu Wielkopolska  NSZZ  „Solidarność” z niepokojem przyjęło założenia tzw. „ustawy przedszkolnej” (ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z 13 czerwca 2013 r.), uniemożliwiającej rodzicom dobrowolne finansowanie i wybór dodatkowych zajęć w przedszkolach.
Funkcjonujący do tej pory system spełniał oczekiwania dzieci i rodziców, dlatego zupełnie niezrozumiały jest pomysł rządu RP dezorganizujący pracę publicznych przedszkoli.
Idea zajęć za złotówkę miałaby sens tylko wówczas, gdyby państwo dopłaciło pozostałą kwotę. Stan obecny nakłada na JST obowiązek realizacji ustawy bez zabezpieczenia odpowiednich środków, co skutkuje brakiem możliwości organizacji zajęć w przedszkolach publicznych.
Oburzenie budzi fakt, że rząd RP, tworząc takie zapisy prawa, stawia placówki niepubliczne i prywatne (często dla dzieci zamożniejszych rodziców) w uprzywilejowanej sytuacji.
Oczekujemy wycofania w.w. ustawy, a zaplanowane na ten cel środki powinny być przekazane w formie dotacji aby wspierać funkcjonowanie publicznych przedszkoli.