WZD V

V SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

1994

(KADENCJA 1992-1995)

 

 

UCHWAŁY

 

Uchwała nr 1/1994

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” powołuje Regionalny Sekretariat Ochrony Zdrowia.

 

Uchwała nr 2/1994

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ SM zobowiązuje Zarząd Regionu do podejmowania decyzji w sprawie zasad działania w Regionie sekretariatów branżowych, a w szczególności do opracowania i uchwalenia ramowego regulaminu regionalnych sekretariatów branżowych, który będzie określał:

 

Uchwała nr 3/1994

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Zarząd Regionu do poczynienia kroków w kierunku powstania domu związkowca w Gnieźnie.

 

Uchwała nr 4/1994

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Zarząd Regionu do wystąpienia do Wojewody Poznańskiego do wejścia w spór zbiorowy w sprawie realizacji postulatów komisji zakładowy zrzeszonych w MKK Gniezno dotyczących restrukturyzacji przemysłu w mieście Gnieźnie.

 

Uchwała nr 5/1994

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji Krajowej o rozpoczęcie prac zmierzających do zmian struktury Związku, zwiększających uprawnienia branż.

 

Uchwała nr 6/1994

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” dziękuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za postawienie weta wobec projektu "ustawy neopopiwkowej". Jednocześnie WZD zwraca się do Prezydenta o niepodpisywanie kolejnych projektów takiej ustawy, które nie uwzględnią postulatów Związku w tym zakresie.

 

Uchwała nr 7/1994

Walne Zebranie Delegatów Region.. Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zleca Zarządowi Regionu zbadanie możliwości i oceny szans organizacji w naszym mieście obrad Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1996 r., wpisując to w cykl obchodów 40 rocznicy Poznańskiego Czerwca '56. Informacje dotyczące tej sprawy winny być przedstawione podczas obrad WZD w następnym roku.

 

Uchwała nr 8/1994

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Zarząd Regionu, aby wszystkie sesje Walnego Zebrania Delegatów były poprzedzone Mszą św. w intencji obrad, a informacja o tym by ta umieszczona w programie zebrania.

 

Uchwała nr 9/1994

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Zarząd Regionu do interwencji w Radzie Ministrów RP oraz KK NSZZ „Solidarność” w sprawie budowy autostrad i dróg w Polsce przez polskie przedsiębiorstwa. Powierzenie budowy autostrad i dróg wykonawcom zagranicznym, doprowadzi do upadku większość polskich przedsiębiorstw drogowych i w konsekwencji wiele setek tysięcy pracowników utraci pracę powiększając tym samym grono bezrobotnych.

 

Uchwała nr 10/1994

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” uznaje za celowe opracowanie przez Zarząd Regionu zakresu czynności w odniesieniu do pracowników etatowych.

 

Uchwała nr 11/1994

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska zwraca się do KK NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań zmierzających do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

 

Wniosek

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ "S" domaga się by sesje Krajowego Zjazdu Delegatów nie kolidowały terminowo z obchodami uroczystości Poznańskiego Czerwca '56.

Decyzja

Delegaci na WZD dziękują Regionalnej Komisji Rewizyjnej za przygotowanie instrukcji dla zakładowych komisji rewizyjnych i jednocześnie obligują ją do wprowadzenia stosownych zmian w tym dokumencie przed jego przekazaniem do organizacji zakładowych w naszym Regionie, przy czym stosowną pomoc w kolportażu tego pisma winien wykazać ZR.