WZD V

V SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

1995

(KADENCJA 1992-1995)

 

 

UCHWAŁY

 

Uchwala nr 1/95

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" wybiera na członków Zarządu Regionu 30 osób oraz powiększa do 9 osób skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

 

Uchwała nr 2/95

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" zwraca się do Komisji Krajowej o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w kierunku wprowadzenia – w drodze ustawy – szczególnych preferencji w wypłatach zasiłku chorobowego dla osoby niepełnosprawnej w zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Przejęcie przez ZUS obowiązku wypłaty zasiłku chorobowego za cały okres choroby w wysokości 100% usunie barierę zatrudniania tych osób.

Uchwała nr 3/95

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" powołuje Regionalny Sekretariat Przemysłu.

 

Uchwała nr 4/95

§1

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" powołuje Regionalny Sekretariat Nauki, Kultury i Sztuki.

§2

Regulamin Regionalnego Sekretariatu Nauki, Kultury i Sztuki zatwierdza Zarząd Regionu.

§3

Regionalny Sekretariat Nauki, Kultury i Sztuki skupia organizacje zakładowe uczelni wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jednostek badawczo -rozwojowych oraz instytucji kultury i sztuki, które deklarują swą przynależność do Regionalnego Sekretariatu.

§4

Siedzibą Sekretariatu jest Poznań.

§5

Do czasu wyboru władz Sekretariat jest reprezentowany przez Komitet Założycielski, w skład którego wchodzą przewodniczący komisji zakładowych NSZZ „S" Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Akademii Medycznej, przewodniczący Komisji Porozumiewawczej PAN, jednostek badawczo-rozwojowych i Regionalnej Komisji Kultury.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 5/95

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" powołuje Regionalny Sekretariat Budownictwa.

 

Uchwała nr 6/95

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" powołuje Regionalny Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność".

 

Uchwała nr 7/95

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" powołuje Regionalny Sekretariat Transportu.

 

Uchwała nr 8/95

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska ustala, że do ZR wchodzą wybrani przez Kongres Sekretariatu Regionalnego przewodniczący każdego Sekretariatu Regionalnego pod warunkiem, że skupiane przez ten Sekretariat organizacje zakładowe liczą łącznie nie mniej niż 3000 członków Związku. Decyzję o przyjęciu lub zwolnieniu ze składu Zarządu Regionu ogłasza Zarząd Regionu po ustaleniu liczby członków.

 

Uchwała nr 9/95

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" powołuje Regionalny Sekretariat Rolnictwa.

 

Uchwała nr 10/95

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" zobowiązuje Zarząd Regionu do podjęcia bezzwłocznie działań zmierzających do poprawy polityki informacyjnej Związku w Regionie, a w szczególności do:

 • powołania rzecznika prasowego Zarządu Regionu odpowiedzialnego za tę politykę i za kontakty z mediami;
 • podjęcia inicjatywy wydawania regionalnego dodatku do „Tygodnika Solidarność" na wzór dodatków wydawanych obecnie w kilku innych regionach.

 

Uchwała nr 11/95

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" zobowiązuje Zarząd Regionu do zwołania II tury Walnego Zebrania Delegatów w najbliższym terminie w celu uchwalenia programu Związku w Regionie. Jednocześnie upoważnia się Zarząd Regionu do przygotowania założeń programowych do dyskusji.

 

Uchwała nr 12/95

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" zobowiązuje przewodniczących organizacji zakładowych i zakładowych komisji rewizyjnych oraz członków Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej, wybranych na okres kadencji ,1995-98 do przejścia podstawowego szkolenia związkowego według programu przygotowanego przez Zarząd Regionu lub inne struktury ponadzakładowe, jeżeli programy te są zgodne. Wątpliwości dotyczące zgodności programów rozstrzyga WZD.

 

Uchwała nr 13/95

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" stoi na stanowisku, że rządowy, projekt ustawy prywatyzacyjnej, z której eliminuje się dotychczasowy zapis o bonach prywatyzacyjnych przysługujących każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej jest kolejną próbą okradania społeczeństwa z praw do należnego majątku.

Próba ta winna być napiętnowana przez wszystkie siły polityczne, a NSZZ „Solidarność" musi użyć wszystkich dostępnych środków w celu obrony tych praw, do strajku generalnego włącznie.

 

Uchwała nr 14/95

Planowany nowy system emerytalny przewiduje:

 • wydłużenie w ciągu 10 lat wieku emerytalnego dla kobiet z 60 do 65 lat;
 • utratę przywileju wcześniejszego przechodzenia na emeryturę m.in. kobiet po 30 latach pracy lub przez 20 lat opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem, osób zwalnianych grupowo z pracy czy pracujących w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

W dobie bezrobocia i braku miejsc pracy dla młodzieży kończącej naukę Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" wyraża swój sprzeciw wobec powyższych propozycji rządu i apeluje:

 • do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność", deklarując ze swojej strony udział w proponowanych formach nacisku, o podjęcie działań zmierzających do odrzucenia projektu;
 • do Prezydium Sejmu RP o odrzucenie projektu.

 

Uchwała nr 15/95

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" zobowiązuje delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów do złożenia do Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu projektu uchwały o następującej treści:

„Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność" wzywa Rząd RP do natychmiastowego podjęcia działań w celu wdrożenia reformy ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych"

 

Uchwała nr 16/95

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" wyrażają solidarność z mieszkańcami Gniezna - miasta, które w szczególny sposób zostało dotknięte skutkami przemian gospodarki -bezrobociem i drastycznym obniżeniem poziomu życia.

Nasz związek wielokrotnie upominał się o działania zmierzające do poprawy sytuacji w rejonie Gniezna.

Powołanie z inicjatywy Wojewody specjalnej komisji i opracowany przez nią program restrukturyzacji gospodarczej miasta Gniezna oraz efekty jej działania są świadectwem nieudolności władz państwowych w rozwiązywaniu. problemów gospodarczych i społecznych.

WZD zobowiązuje Zarząd Regionu do zintensyfikowania starań na rzecz rejonu Gniezna, aby program restrukturyzacji miasta Gniezna był rzeczywiście realizowany.

 

Uchwała nr 17/95

WZD zobowiązuje ZR do przygotowania następnego Walnego Zjazdu trwającego trzy dni, powołania komisji problemowych a tym samym polepszenia organizacji i efektywności obrad.

 

Uchwała nr 18/95

Na podstawie § 22 ust.1 pkt 1 Statutu NSZZ „Solidarność” Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska uchwala co następuje:

 1. Zobowiązuje się Zarząd Regionu Wielkopolska do opracowania regulaminu organizacyjnego dla zakładu pracy jakim jest organizacja społeczna zatrudniająca pracowników w rozumieniu art. 3 ustawy "Kodeks pracy".
 2. Regulamin powinien zawierać:
 • Strukturę organizacyjną
 • Sposób zarządzania.

Termin wykonania określa się na 31 VIII 1995 r.

 

Uchwała nr 19/1995

Na podstawie § 22 ust.1 pkt 1 Statutu NSZZ "S" Walne Zebranie delegatów Regionu Wielkopolska uchwala co następuje:

 1. Zobowiązuje się Zarząd regionu Wielkopolska do opracowania Regulaminu Zarządu regionu.
 2. Termin wykonania określa się na 31 VIII 1995 r.

 

Uchwała nr 20/1995

WZD popiera strajk naszych kolegów z Tłoczni Metali "Pressta" w Bolechowie i zobowiązuje Zarząd Regionu do udzielania wszelkiej fachowej pomocy w doprowadzeniu sporu do rozwiązania jak najpomyślniejszego dla pracowników, a w szczególności dla zachowania miejsc pracy.

 

STANOWISKA

 

Stanowisko nr 1/95

w sprawie ludobójstwa w Czeczenii

Z oburzeniem obserwujemy ponowne wyniszczanie narodu Czeczenii przez Rosję. Od ubiegłego wieku Rosja carska, Rosja sowiecka i obecna Rosja mordują ludność Czeczenii.

Oczekujemy, że polityka rządu polskiego będzie respektować wyznawane przez nas normy moralne oraz domagamy się od rządu polskiego zdecydowanego przeciwdziałania ludobójstwu i traktowania zbrodni na bezbronnych jako powodu do ograniczenia stosunków z Rosją do czasu ukarania winnych.

 

Stanowisko nr 2/95

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" ocenia negatywnie działalność byłego Ministra Przekształceń Własnościowych p. Janusza Lewandowskiego. Prywatyzacja kierowana przez byłego ministra w licznych przypadkach naruszała zbiorowe interesy ekonomiczne naszych członków i pracowników. Publiczne przedstawianie się p. Lewandowskiego jako człowieka wywodzącego się z naszego Związku przyczynia się do obniżania autorytetu NSZZ „Solidarność". WZD odcina się od oświadczeń byłego ministra a także jego partii proponującej wyprowadzenie związków z zakładów pracy.

Stanowisko byłego ministra przekształceń własnościowych uważa się za szczególnie niebezpieczne dla pracowników prywatyzowanych zakładów.

 

Stanowisko nr 3/95

W 1995 roku w Gnieźnie rozpoczynają się uroczystości obchodów tysięcznej rocznicy śmierci Św. Wojciecha patrona Polski. Punktem kulminacyjnym będą ogólnoeuropejskie uroczystości religijne w Gnieźnie w maju 1997 roku, na których obecny będzie papież Jan Paweł II. Postać Św. Wojciecha stała się dzisiaj fundamentem integrującym chrześcijańską Polskę z chrześcijańską Europą.

WZD zobowiązuje Zarząd Regionu do podjęcia uchwały, aby Związek włączył się czynnie w obchody milenium świętowojciechowego.

 

 

REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.