WZD VI

VI SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

1996

(KADENCJA 1995-1998)

 

 

UCHWAŁY

 

Uchwała nr 1/96

W realizacji zadań statutowych - obrony praw i interesów pracowniczych - NSZZ „Solidarność" Region Wielkopolska opiera się na poszanowaniu wartości, którym nasz Związek był wierny od początku istnienia: - prawdy - godności człowieka - międzyludzkiej solidarności - demokracji - miłości Ojczyzny.

Podstawą w konstruowaniu naszej strategii i taktyki jest społeczna nauka Kościoła. Wynika z niej, że relacje miedzy pracownikami a pracodawcami powinny mieć charakter partnerski określony troską o dobro wspólne, którym jest pomyślny rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych i budżetowych zakładów pracy. Wypracowujemy i upowszechniamy mechanizmy regulujące kontakty między związkiem zawodowym a pracodawcą, które zagwarantują poszanowanie interesów stron oraz państwa. Nasza struktura regionalna NSZZ „Solidarność" jest między pracownikami a pracodawcami powinny mieć niezależna od ośrodków władz administracyjnych i politycznych.

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność" Regionu Wielkopolska wskazuje następujące kierunki działań Związku w Regionie na najbliższą kadencję:

 1. Sytuacja społeczna i ekonomiczna kraju i regionu wymusza na NSZZ „Solidarność" działania prowadzące do skutecznej ochrony materialnych i socjalnych interesów pracowniczych.

  Jedynym warunkiem zapewniającym faktyczny wpływ Związku na pragmatyczne rozwiązywanie kluczowych zagadnień oraz na kształtowanie właściwych relacji państwo - obywatel/pracownik jest posiadanie przez NSZZ „Solidarność" własnej, stabilnej reprezentacji politycznej, której naturalnym zapleczem i fundamentem powinny być wszystkie struktury Związku.

  Bez możliwości kształtowania polityki państwa NSZZ „Solidarność" dobrowolnie spycha się na margines bytu narodowego.
 2. Priorytet powinien mieć powszechny udział struktur Związku (przede wszystkim organizacji zakładowych) w tworzeniu projektów i negocjowaniu zapisów zbiorowych układów pracy. Ważną rolę w tych działaniach powinien odgrywać ZR. Zarząd Regionu musi stworzyć bank informacji o podpisanych układach. Informacje w nim zawarte powinny służyć do opracowania, modelowego z punktu widzenia Związku, układu zbiorowego i jednocześnie być podstawą do tworzenia układów ponadzakładowych.
 3. ZR musi wpływać na podejmowanie, przez odpowiednie organizacje i instytucje, działań prowadzących do zmniejszenia bezrobocia szczególnie w gminach, gdzie wyraża się ono wskaźnikiem dwucyfrowym (np. Gniezno, Września). Jednocześnie w skali całego regionu konieczny jest aktywny udział przedstawicieli Związku w radach zatrudnienia oraz tych inicjatywach, które czas pozostawania bezrobotnym ograniczają do minimum (szkolenia, pośrednictwo).
 4. Zaangażowanie Związku, w przeprowadzenie powszechnego uwłaszczenia obywateli w wymiarze regionalnym musi mieć swoje potwierdzenie w dalszej promocji tego projektu, będącego próbą faktycznego uspołecznienia własności państwowej. Działania na rzecz powszechnego uwłaszczenia nie mogą spowodować zaniechania udziału NSZZ „S" w innych formach prywatyzacji. Przy każdej formie zmiany własności w przedsiębiorstwie państwowym Związek musi w imieniu pracowników zabiegać o gwarancje socjalne, finansowe i zatrudnieniowe w trakcie i po przekształceniu.
 5. Bez względu na wyniki toczącej się w Związku dyskusji na temat przyszłej struktury NSZZ „S" już dzisiaj ZR wspólnie z innymi strukturami Związku w regionie powinien doprowadzić do rozwoju regionalnych struktur branżowych (przede wszystkim sekretariatów) oraz ogniw związkowych działających w terenie (np. w każdym rejonie) stwarzając im podstawy do efektywnego działania. Sporządzenie pełnej ewidencji organizacji zakładowych w roku 1995 musi być punktem wyjścia do tworzenia nowych form organizacyjnych Związku, np. komisji dzielnicowych i miejskich. Dla optymalnego działania struktur branżowych i terenowych niezbędne jest określenie zasad ich współpracy z ZR.
 6. Szkolenia muszą stać się faktycznym priorytetem w działaniach ZR, dlatego trzeba stworzyć dla nich finansowe możliwości realizacji. Koszty podstawowych szkoleń związkowych dla wszystkich przewodniczących KZ będą w równych częściach pokrywane przez ZR i KZ (50% ZR, 50% KZ). Organizacja szkoleń specjalistycznych musi prowadzić do powstania grupy działaczy, których wiedza wykorzystywana będzie dla potrzeb nie tylko macierzystej organizacji zakładowej.
 7. Promocja Związku, która ma zaowocować pozyskiwaniem nowych członków, musi polegać przede wszystkim na doskonaleniu informacji w zakresie skutecznych działań Związku dokonywanych na rzecz obrony interesów pracowniczych.
 8. Popieramy powszechne uwłaszczenie, prorodzinny system podatkowy, reformy ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych.
 9. Rozwój kontaktów ze związkami zawodowymi w innych krajach powinien opierać się na korzyściach szkoleniowych. Poza kontaktami kurtuazyjnymi musimy skupić się na kilku programach współpracy stwarzających możliwości organizacji szkoleń (np. Niemcy, Dania) oraz stanowiących możliwość wymiany doświadczeń, (np. Czechy, Węgry).
 10. Związek w regionie musi wspierać wszelkie działania prowadzące do decentralizacji władzy, ale jednocześnie w sposób konsekwentny musi występować w obronie interesów pracowniczych wobec władz wojewódzkich i samorządowych. ZR powinien rozpatrzyć możliwości podpisania z tymi władzami porozumień o zasadach współpracy i zasadach rozwiązywania konfliktów.

 

Uchwała nr 2/96

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność" Walne Zebranie Delegatów uchwala co następuje:

§ 1

Opracować program oszczędnościowy prowadzący do zrównoważenia wydatków z dochodami w budżecie na 1997 r.

§2

Zasadę równowagi między wydatki a dochodami stosować przy uchwalaniu budżetów w latach następnych.

§3

Wyjątki od zasady, o której mowa w § 2 dopuszcza się w przypadku, gdy wymagać tego będzie sytuacja społeczno-polityczna w kraju lub nadzwyczajne wydarzenia w Związku. Wtedy jednak Zarząd Regionu przyjmie naruszenie funduszu podstawowego odrębną uchwałą.

§4

Termin opracowania programu, o którym mowa w § 1 określa się na 30 IX 1996 r.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Regionu Wielkopolska.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Działalność finansowa Zarządu Regionu w niżej podanych latach kończyła się deficytem budżetowym o następujące kwoty:

- 1991 r.-33.175 zł,

- 1992 r.-28.314 zł,

- 1993 r. -87.379 zł,

- 1994 r.-46.254 zł,

- 1995 r.-64.780 zł.

We wszystkich tych przypadkach deficyt, pokrywany był z funduszu podstawowego. Oznacza to, iż majątek organizacji w Regionie uległ pomniejszaniu z roku na rok o wyżej wymienione kwoty.

Uchwalony budżet na 1996 r. również zakłada deficyt o wysokości 55.095 zł, który, jak wynika z zapisu uchwały, „może wpłynąć na wysokość funduszu podstawowego".

Wobec powyższego, zahamowanie procesu pomniejszania majątku organizacji przez uchwalenie tej uchwały wydaje się być konieczne.

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność" Regionu Wielkopolska przypomina strukturom Związku w Regionie, że skuteczność pomocy niesionej organizacjom zakładowym jest w dużym stopniu uzależniona od solidarnego wywiązywania się zakładowych struktur NSZZ „Solidarność" z podstawowych obowiązków wynikających z zapisów Statutu i uchwały finansowej Związku. WZD przypomina wszystkim organizacjom zakładowym o bezwzględnym obowiązku regularnego, zgodnego z uchwałą finansową pobierania i przekazywania składek członkowskich do Zarządu Regionu. Wszystkie organizacje zakładowe, które nie spełniają tego obowiązku mogą zostać skreślone z rejestru.

 

STANOWISKA

 

Stanowisko nr 1/96

załącznik do Uchwały programowej

I. Delegaci WZD NSZZ „S" Regionu Wlkp. stoją na stanowisku, że opracowywane obecnie w zakładach pracy nowe układy zbiorowe powinny opierać się na wiodących zasadach produktywności:

1. zasadzie pewności pracy (gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa);

2. zasadzie partnerskich stosunków (między wszystkimi partnerami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie);

3. zasadzie pozytywnego poziomu płac (sprawiedliwego systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie)

II. Nowy model zakładowych układów zbiorowych zawierających zasady produktywności oznacza początek realizacji nowego modelu transformacji przedsiębiorstwa, opartego na przekonaniu, że pracownicy są najważniejszym i najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa. Wdrażanie w przedsiębiorstwie powyższych zasad produktywności wynika z doświadczeń praktycznych i przekonania, że najskuteczniejszą metodą uzdrawiania przedsiębiorstwa jest integracja i zaangażowanie całej załogi w programy poprawy produktywności - wspólna działalność na rzecz przetrwania i rozwoju firmy.

III. Dla aktywnego uczestniczenia w działaniach na rzecz uzdrawiania przedsiębiorstw i zachowania miejsc pracy niezbędne jest ustawiczne kształcenie pracowników i. działaczy związkowych we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa - a w szczególności wiedza. i umiejętności dotyczące nowoczesnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem oraz metod i narzędzi poprawy produktywności.

WZD NSZZ „Solidarność" Regionu Wielkopolska stoi na stanowisku, że obowiązkiem każdego działacza związkowego jest podejmowanie starań o wprowadzanie do treści nowych zakładowych układów zbiorowych zapisów określających minimum czasu pracy przeznaczonego na. kształcenie każdego pracownika oraz minimum środków finansowych przedsiębiorstwa przeznaczonych na to kształcenie.

IV. Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność" Regionu Wielkopolska zaleca wszystkim komisjom zakładowym Regionu powołanie własnych przedstawicieli związkowych do spraw produktywności, których pierwszymi zadaniami powinno być: