WZD VII

VII SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

27-28 CZERWCA 1997

(KADENCJA 1995-1998)

 

 

UCHWAŁY

 

Uchwała nr 1/1997

WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zwraca się z apelem do członków NSZZ „Solidarność” o aktywne włączenie się w proces tworzenia stowarzyszeń uwłaszczeniowych według projektu prof. Adama Bieli oraz o zobowiązanie Zarządu Regionu do popierania takich inicjatyw.

Podstawowym celem stowarzyszeń jest:

 

Uchwała nr 2/1997

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność” Walne Zebranie Delegatów uchwala co następuje:

§ 1

Opracować zasady działalności finansowej Zarządu Regionu zawierające w swej treści między innymi:

a/ określenie trybu uchwalania budżetu,

b/ sposób prognozowania przychodów i wydatków,

c/ sposób wprowadzania korekt w okresie obowiązywania budżetu,

d/ określenie pojęcia dyscypliny budżetowej.

§2

Zasady wymienione w § 1 przedstawione będą VIII WZD jako projekt uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Regionu Wielkopolska w terminie do 01.01.1998 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Wobec oświadczeń Przewodniczącego oraz niektórych członków Zarządu Regionu, iż w działalności finansowej nie muszą kierować się ustawą prawo budżetowe, a także braku innych uregulowań regionalnych w tej sprawie konieczne jest opracowanie zasad, które pozwolą gospodarować finansami w sposób jednoznaczny.

 

Uchwała nr 3/1997

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność” Walne Zebranie Delegatów uchwala co następuje:

§1

Uchwalony budżet organizacji regionalnej jest podstawą działalności finansowej Zarządu Regionu, Wszelkie zmiany w budżecie - zarówno po stronie przychodów, jak wydatków - wymagają odrębnej uchwały Zarządu Regionu.

§2

Propozycje zmian w uchwalonym budżecie wymagają pisemnego uzasadnienia oraz wskazania źródeł pokrycia wydatków nieplanowanych.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Regionu Wielkopolska.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Wobec zaistniałych przypadków przekraczania niektórych pozycji w wydatkach bez stosownych uchwał w 1996 r., a także naruszania majątku organizacji regionalnej konieczne się stało, uchwalenie powyższej uchwały, aby zapobiec podobnym zjawiskom.

 

Uchwała nr 4/1997

WZD zobowiązuje ZR do opracowania trybu i terminarza spotkań członków ZR z komisjami zakładowymi, zwłaszcza w terenie, tak aby każda komisja przynajmniej jeden raz w roku mogła takie spotkanie odbyć.