WZD IX

IX SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

7-9 CZERWCA 1998

WYBORY

(KADENCJA 1998-2002)

 

 

UCHWAŁY

 

Uchwała Programowa

W realizacji zadań statutowych - obrony praw i interesów pracowniczych - NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska opiera się na poszanowaniu wartości chrześcijańskich, którym nasz Związek był wierny od początku istnienia:

Podstawą w konstruowaniu naszej strategii i taktyki jest społeczna nauka Kościoła. Oznacza to, że relacje między pracownikami a pracodawcami powinny mieć charakter partnerski określony wspólnotą podstawowego dobra, którym jest pomyślny i zrównoważony rozwój zakładów pracy i godne życie osób w nich zatrudnionych. Wypracowujemy i upowszechniamy mechanizmy regulujące kontakty między związkiem zawodowym a pracodawcą, które zagwarantują poszanowanie interesów stron oraz państwa. Nasza struktura regionalna NSZZ „Solidarność” jest niezależna od ośrodków władz administracyjnych i politycznych.

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska wskazuje następujące kierunki działań Związku z Regionie na najbliższą kadencję:

1. Sytuacja społeczna i ekonomiczna kraju i regionu wymusza na NSZZ „Solidarność” działania prowadzące do skutecznej ochrony materialnych i socjalnych interesów pracowniczych. Skuteczna ochrona prawno-organizacyjna członków NSZZ „Solidarność” nie jest możliwa bez podejmowania przez nasz Związek pewnych działań w sferze politycznej. Warunkiem zapewniającym faktyczny wpływ Związku na pragmatyczne rozwiązywanie kluczowych zagadnień oraz na kształtowanie właściwych relacji państwo - obywatel jest stabilność i dyscyplina naszej reprezentacji politycznej, której naturalnym zapleczem powinny być wszystkie struktury Związku.

2. Priorytet powinien mieć powszechny udział struktur Związku (przede wszystkim organizacji zakładowych) w tworzeniu projektów i negocjowaniu zapisów zbiorowych układów pracy. Układy zbiorowe pracy powinny opierać się na następujących wiodących zasadach:

a/ partnerstwo w stosunkach pracodawca - związki zawodowe,

b/ pewność zatrudnienia w bezpiecznych warunkach pracy,

c/ pozytywny poziom płac,

d/ uznanie zakładu pracy jako wspólne dobro.

Ważną rolę w tych działaniach powinien odgrywać Zarząd Regionu.

3. Organizacje zakładowe „Solidarność” przy merytorycznej pomocy ze strony ZR powinny mieć dostęp do informacji o kondycji finansowej firmy i jej planach. Informacje te nie mogą być zastrzeżone tylko dla kadry kierowniczej. Pracodawcy i kierownicy muszą dobrze poznać swoje zadania i obowiązki wobec zakładowych organizacji związkowych wynikające z obowiązujących aktów prawnych i należycie je realizować.

4. WZD zobowiązuje Zarząd Regionu do ciągłego monitorowania i wywierania presji mające] na celu realizowanie programu wyborczego AWS w sprawach powszechnego uwłaszczenia obywateli oraz prorodzinnego systemu podatkowego.

5. WZD zobowiązuje Zarząd Regionu do aktywnego wspierania programu powszechnego uwłaszczenia i informowania członków Związku o najbardziej racjonalnym i korzystnym dla nich inwestowaniu uzyskanych świadectw, zgodnie z założeniami przyjętymi przez autorów projektu - Realizacja rekompensacyjnych i uwłaszczeniowych możliwości stworzenia Funduszy Inwestycyjnych, itd.

6. ZR musi wpływać na podejmowanie, przez odpowiednie organizacje i instytucje, działań prowadzących do zmniejszenia bezrobocia. W skali całego regionu konieczny jest aktywny udział przedstawicieli Związku w radach zatrudnienia oraz tych inicjatywach, które czas pozostawania bezrobotnym ograniczają do minimum. Przy każdej formie zmian własności zakładu pracy Związek musi w imieniu pracowników zabiegać o gwarancje socjalne, finansowe i zatrudnieniowe w trakcie i po przekształceniu, a także do posiadania przez załogi swojej reprezentacji w organach nadzorczych.

7. Szkolenia muszą stać się faktycznym priorytetem w działaniach ZR, dlatego trzeba stworzyć dla nich organizacyjne i finansowe możliwości realizacji. Koszty podstawowych szkoleń związkowych dla wszystkich przewodniczących KZ i ZKR będą w równych częściach (po 50%) pokrywane przez ZR i KZ. Liczebnie małe organizacje mogą wnioskować o całkowite pokrycie kosztów danego szkolenia przez ZR. Komisje zakładowe winny występować do pracodawcy o sfinansowanie kosztów szkolenia pracowników w niektórych szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Zarząd Regionu lub samą KZ. Organizacja szkoleń specjalistycznych musi prowadzić do powstania grupy działaczy, których wiedza wykorzystywana będzie dla potrzeb nie tylko macierzystej organizacji zakładowej.

8. Wobec niepokojącego spadku w ostatnich latach liczebności Związku, WZD zobowiązuje ZR do dokonania gruntownej analizy przyczyn tego zjawiska i podjęcia stosownych działań na rzecz rozwoju naszej Organizacji. Promocja Związku, która ma zaowocować pozyskiwaniem nowych członków, musi polegać przede wszystkim na doskonaleniu informacji w zakresie skutecznych działań Związku dokonywanych na rzecz obrony interesów pracowników i ich rodzin.

9. ZR wspólnie z innymi strukturami Związku w regionie powinien współdziałać w dalszym rozwoju regionalnych struktur branżowych, przede wszystkim sekretariatów. Dla optymalnego działania struktur branżowych niezbędne jest określenie zasad ich współpracy z ZR.

10. ZR będzie podejmował usilne działania w kierunku zapewnienia osobom niepełnosprawnym wykonywania prawa do rehabilitacji, nauki oraz readaptacji zawodowej i społecznej, głównie poprzez uruchomienie przez władze właściwego szczebla środków na te cele, a także zachęcania pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

11. W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju Związek w regionie musi wspierać wszelkie działania prowadzące w kierunku decentralizacji władzy, ale jednocześnie w sposób konsekwentny będzie występował w obronie interesów pracowniczych wobec władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych; ZR powinien wspierać terenowe struktury Związku jako partnera dla tych władz.

12. Rozwój kontaktów ze związkami zawodowymi w innych krajach, nawiązywanych przez ZR lub inne struktury Związku funkcjonujące w regionie, powinien opierać się na wymianie doświadczeń i podejmowaniu wspólnych programów mających na celu organizację wspólnych szkoleń.

Poznań, 9 czerwca 1998 r.

 

Uchwala nr 11/1998

Na podstawie § 103 Ordynacji Wyborczej Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „S" liczy 28 osób.

§ 2

Do liczby wymienionych w § 1 nie wlicza się przewodniczącego Zarządu Regionu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 1998 r.

 

Uchwała nr 2/1998

Na podstawie § 103 Ordynacji Wyborczej Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZ Z„Solidarność” uchwala co następuje:

§ 1

Regionalna Komisja Rewizyjna NSZZ „Solidarność” liczy 9 osób.

§ 2

Uchwala wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 1998 r.

 

Uchwała nr 3/1998

Na podstawie § 12 (3 Ordynacji Wyborczej Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” uchwala co następuje:

§ 1 Ustala się liczbę tur głosowań na 5 we wszystkich głosowaniach na WZD.

§ 2 Uchwala wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 1998 r.

 

Uchwała nr 4/1998

Na podstawie par. 23 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność” Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska upoważnia Zarząd Regionu do ustalenia liczby członków Prezydium

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 1998 r.

 

Uchwała nr 5/1998

Na podstawie § 104 Ordynacji Wyborczej Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” uchwala co następuje:

§ 1

Wybór Zarządu Regionu przeprowadza się w następujących okręgach wyborczych:

Okręgi wyborcze Liczba miejsc mandatowych
o. nr 1 Poznań 18
o. nr 2 Gniezno 2
o. nr 3 Września 1
o. nr 4 Jarocin 1
o. nr 5 Śrem 1
o. nr 6 Czerwonak 2
o. nr 7 Oborniki 2
o. nr 8 Grodzisk 1

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 1998 r.

 

Uchwała nr 6/1998

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 5 Statutu NSZZ „Solidarność” Walne Zebranie Delegatów uchwala co następuje:

Udziela się Zarządowi Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” absolutorium za kadencję 1995-1998.

 

Uchwała nr 7/1998

  1. Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „S" zobowiązuje nowy Zarząd Regionu do ciągłego monitorowania i wywierania presji mającej na celu realizowanie programu wyborczego AWS w sprawach powszechnego uwłaszczenia obywateli.
  2. Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „S" zobowiązuje nowy Zarząd Regionu do aktywnego wspierania programu powszechnego uwłaszczenia i informowania członków Związku o najbardziej racjonalnym i korzystnym dla nich inwestowaniu uzyskanych świadectw, zgodnie z założeniami przyjętymi przez autorów projektu - Realizacja rekompensacyjnych i uwłaszczeniowych możliwości stworzenia Funduszy Inwestycyjnych, itd.

 

Uchwała nr 8/1998

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „S" zobowiązuje naszych delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów do poparcia inicjatywy prowadzącej do powołania sądu koleżeńskiego NSZZ „S".

 

Uchwała nr 9/1998

Na podstawie § 22 ust. i Statutu NSZZ „Solidarność” Walne Zebranie Delegatów uchwala co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się ZR do utworzenia funduszu odtworzeniowego w wysokości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

§ 2

Fundusz niewykorzystany podlega kumulacji i przechodzi na lata następne.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Regionu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie od 1.01.1999 r.

 

Uchwała nr 10/1998

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska zwraca sic do Komisji Krajowej oraz Klubu Parlamentarnego AWS o podjęcie działań u sprawach:

  1. Wprowadzenia w prawodawstwie zmian umożliwiających wykorzystanie przez międzyzakładowe organizacje związkowe uprawnień z art. 31 ustawy o związkach zawodowych także w przypadka gdy organizacja międzyzakładowa obejmuje swym działaniem podmioty należące do różnych pracodawców
  2. Wyłączenia wynagrodzeń dla członków zarządów /dyrekcji/ ze wskaźnika przyrostu wynagrodzeń ustalanego przez Komisję Trójstronną

 

Uchwała nr 11/1998

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje naszych delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów do poparcia inicjatyw mających na celu wprowadzenie zakazu łączenia funkcji politycznych i związkowych.

 

Uchwała nr 12/1998

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „S" zobowiązuje ZR. do wystąpienia z interwencją do Prezydenta m. Poznania o zapewnienie porządku (.zakaz jazdy rowerami, na wrotkach, picie alkoholu) wokół Pomnika Czerwca c56 mającego dla wszystkich poznaniaków znaczenie symbolu oraz wokół tablicy upamiętniającej rozebrany w 1939 r. Pomnik Wdzięczności.

 

Uchwała nr 13/1998

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „S" zobowiązuje ZR do powołania w ramach ZR oddzielnego zespołu koordynującego problematykę młodzieży z potrzebami lokalnego rynku pracy.

 

Uchwała nr 14/1998

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „S" zobowiązuje ZR do ustalenia kalendarza comiesięcznych spotkań z przewodniczącymi KZ lub uprawnionymi przez nich przedstawicielami.

 

Uchwała nr 15/1998

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wzywa parlamentarzystów AWS do podjęcia następujących inicjatyw poselskich dotyczących emerytur:

  1. Umożliwienie kobietom urodzonym przed 1 stycznia 1949 r. przejścia na emeryturę wg dotychczasowych przepisów, ale bez wymogu stwierdzania całkowitej niezdolności do pracy /jak proponuje projekt nowelizacji ustawy/;
  2. Umożliwienie mężczyznom przejścia na emeryturę po 40 latach pracy, a kobietom po 35 latach pracy /bez względu na wiek/, gdy zachodzą przyczyny ekonomiczne leżące po stronie zakładu pracy;
  3. Umożliwienie przejścia na pełną emeryturę mężczyznom w wieku 60 lat pracującym w szczególnie uciążliwych warunkach.

 

Uchwała nr 16/1998

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje ZR do pilnego zajęcia stanowiska i promowanie wśród związkowców wprowadzanych zmian w systemach emerytalnych ze szczególnym uwzględnieniem filaru III ubezpieczeń.

 

Uchwała nr 17/1998

Walne Zebranie Delegatów- Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” przekazuje do rozpatrzenia przez ZR projekty uchwał zgłoszone w trakcie obrad, a nie rozpatrzone przez WZD.

 

Uchwała nr 18/1998

Walne zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” dokonuje reasumpcji uchwały nr 3. Na podstawie § 120 Ordynacji Wyborczej WZD Regionu Wielkopolska uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę tur głosowań:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie 9.06.1998 r.

 

Uchwała nr 19/1998

Walne Zebranie 'Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji Krajowej, aby wystąpiła z inicjatywą zmiany art. 6 Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych tak, aby kwota stanowiąca co najmniej 75% równowartości odpisów była przekazywana w terminie do 15 kwietnia, a nie jak dotychczas do 31 maja.

 

Uchwała nr 20/1998

 Delegaci WZD Regionu Wielkopolska zobowiązują delegatów na KZD do wniesienia projektu uchwały na .Krajowym Zjeździe - i skierowania do Klubu Parlamentarnego AWS - by posłowie AWS podjęli starania w wypracowaniu postanowień Kodeksu Zbiorowych Stosunków Pracy dających związkom zawodowym prawo do zawierania układów zbiorowych pracy tylko dla swoich członków i osób, które wyrażą wolę bycia objętymi tym układem (w tym drugim przypadku osoby te ponoszą część obciążeń związanych z zawarciem układu).

 

STANOWISKA

 

Stanowisko nr 1/1998

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” domaga się zwiększenia nakładów na naukę i oświatę, w takim stopniu by zahamować degradację edukacji w Polsce.

Żądamy również jasnego i jawnego przedstawienia przygotowanej reformy systemu edukacji w naszym kraju, zarówno od strony finansowej jak i zakładanych treści będących przedmiotem nauczania. Planowane przez Rząd RP zamrożenia do roku 2002 nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe na poziomie 1,30% Produktu Krajowego Brutto (PKB), (poziom kilkakrotnie niższy niż w krajach Unii Europejskiej) oraz na oświatę do wysokości 3,2% PKB spowoduje niechybną zapaść cywilizacyjną w Polsce. W trosce o przyszłość polskiej młodzieży domagamy się zwiększenia tych nakładów już w obecnie przygotowywanej ustawie budżetowej.

W związku z tym WZD wzywa parlamentarzystów do podjęcia inicjatyw poselskich w celu realizacji tych postulatów.

 

Stanowisko nr 2/1998

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wyraża dezaprobatę, wobec tych posłów Klubu Parlamentarnego AWS, którzy złamali dyscyplinę w czasie głosowania nad projektem podziału administracyjnego kraju stawiając swoje interesy przed interesami państwa.

 

Stanowisko nr 3/1998

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zwraca się do Klubu Parlamentarnego AWS o niedopuszczenie do rozparcelowania historycznej Wielkopolski poprzez odłączenie od niej powiatów i gmin zawsze do tego Regionu należących (np. Międzyrzecz, Wolsztyn, Międzychód, Mogilno). Tworzenie na zachodniej granicy państwa polskiego - naprzeciw potężnego Berlina i Regionu Brandenburgii - małych i słabych regionów, kłóci się z polską racją stanu.

 

Stanowisko nr 4/1998

Delegaci na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zebrani w miejscu, z którego robotnicy Cegielskiego i Poznania po raz pierwszy upomnieli się o godność, prawo i chleb wyrażają poparcie dla wysiłków rządu Premiera Jerzego Buzka zmierzających do naprawy Rzeczypospolitej.

Zdecydowanie protestujemy przeciwko destrukcyjnym działaniom i metodom postępowania postkomunistów, którzy odpowiadają za zacofanie cywilizacyjne Polski, a przez ostatnie cztery lata - będąc u władzy - nie zrobili nic dla uporządkowania polskiego domu.

Głębokie przemiany, jakie są w Polsce konieczne, wymagają krytycznej, lecz odpowiedzialnej dyskusji.

Działania postkomunistów i wspierającego ich Prezydenta nie są głosem w dyskusji, ale sabotowaniem niezbędnych przemian.

Towarzysze postkomuniści, przestańcie grać Polską!

 

APELE

 

Apel nr 1/1998

28 Czerwca 1998 r. upływa 42 rocznica wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956, które zmieniły historię Polski. M, Delegaci WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska wzywamy wszystkich członków Związku oraz mieszkańców naszego miasta, do godnego uczczenia tej Rocznicy i wzięcie udziału w uroczystościach związanych z tą rocznicą.

 

Apel nr 2/1998

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do parlamentarzystów koalicji AWS i Unii Wolności o pełną mobilizację przy uchwalaniu Ustawy Reprywatyzacyjnej, która jest jednym z priorytetów programowych AWS i Unii Wolności. Stałe blokowanie uchwalenia ustawy powoduje wstrzymywanie procesów prywatyzacyjnych, a zarazem sankcjonuje komunistyczną kradzież.

 

Apel nr 3/1998

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do posłów Klubu Parlamentarnego AWS o pilną realizację przedwyborczego programu AWS w zakresie prorodzinnej polityki podatkowej.