WZD XI

XI SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

2000

(KADENCJA 1998-2002)

 

 

STANOWISKA

 

Stanowisko nr 1/2000

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" domaga się od Pana Prezydenta podpisania uchwalonej przez Sejm RP ustawy o zasadach realizacji powszechnego uwłaszczenia.

Zwracamy uwagę Pana Prezydenta, że pracownicy państwowej sfery budżetowej oraz większość emerytów i rencistów, którzy brali udział w wypracowywaniu majątku narodowego, do tej pory nie uczestniczyli w żadnej ustawowej formie prywatyzacji przedsiębiorstw.

Wejście w życie cytowanej ustawy zagwarantuje wszystkim Polakom konstytucyjne prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.

 

Stanowisko nr 2/2000

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" wyraża swą dezaprobatę wobec wypowiedzi Aleksandra Kwaśniewskiego, w której chęć przynależności do NSZZ „Solidarność" nazwał owczym pędem. Wypowiedź ta godzi w autorytet i podważa faktyczny wkład Związku w walkę o godność i przyszłość Ojczyzny. Z ubolewaniem stwierdzamy, że Pan Prezydent rozmija się ze swymi wielokrotnymi zapewnieniami, iż chce być prezydentem wszystkich Polaków.