WZD XIII

XIII SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

11-12 CZERWCA 2002

WYBORY

(KADENCJA 2002-2006)

 

UCHWAŁY

 

Uchwała programowa

„Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność" (...) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony interesów pracowniczych oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych".

(Statut NSZZ „ Solidarność ")

 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powstał dla obrony pracowników przed wyzyskiem ze strony państwa totalitarnego. Dzięki niestrudzonej pracy i nieugiętej postawie setek tysięcy członków Związku budujemy demokratyczne państwo prawa. Przed Związkiem w nowej rzeczywistości stoją nowe, trudne zadania. O tym, jaki Związek jest i będzie w najbliższym czasie i czy podoła nowym wyzwaniom decydujemy my, jego członkowie. Nasza mądrość, rozwaga, rzetelność i pracowitość zdecyduje o kształcie naszego Związku w najbliższych latach.

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska wskazuje następujące kierunki działań Związku w Regionie na najbliższą kadencję:

 • Integracja Polski z Unią Europejską rodzi wiele nadziei, ale również obaw.
 • Najważniejsze z nich to problemy związane z zachowaniem suwerenności i tożsamości narodowej oraz ze spełnieniem standardów socjalno-ekonomicznych. Zadaniem Związku jest rzetelne informowanie członków o skutkach integracji, przedstawianie wszystkich aspektów wynikających z przynależności do zjednoczonej Europy. W procesie integracji europejskiej bardzo pomocne dla Związku mogą być doświadczenia zachodnich central i struktur związkowych. Dlatego w nadchodzącej kadencji konieczna jest ściślejsza współpraca, wymiana doświadczeń, realizacja wspólnych programów z zachodnimi centralami. Rozszerzy to płaszczyznę obrony interesów pracowniczych w nowej rzeczywistości gospodarczej Europy. Wyzwaniem dla Związku będą w przyszłości Europejskie Rady Zatrudnienia, Europejskie Rady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Europejskie Rady Zakładowe. Niezbędnym jest więc przygotowanie odpowiedniej kadry związkowej.
 • Pomoc, jaką Związek nasz otrzymał od innych demokratycznych central związkowych w okresie stanu wojennego pomogła przetrwać „Solidarności” najtrudniejszy czas, teraz winniśmy taką samą pomoc zwrócić innym wolnym i niezależnym związkom zawodowym szczególnie w państwach dawnego bloku sowieckiego. Zarząd Regionu powinien nawiązać kontakty z tymi związkami i znaleźć skuteczną formułę pomocy.
 • Walka z bezrobociem i łagodzenie jego skutków staje się coraz ważniejszym zadaniem Związku. System walki ze skutkami bezrobocia na obecnym etapie jest niewydolny i nie gwarantuje im właściwej pomocy.
 • Zarząd Regionu powinien włączyć się do aktywizacji bezrobotnych w formie szkoleń i działań zmierzających do przekwalifikowań zawodowych. W działaniach tych należy wykorzystywać doświadczenia związków zawodowych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Aby móc skutecznie realizować pomoc bezrobotnym Związek musi dysponować rzetelną bazą danych o członkach, Zarząd Regionu powinien w nadchodzącej kadencji sporządzić rejestr komputerowy wszystkich członków NSZZ „Solidarność” w Regionie Wielkopolska.
 • Realizacja zadań stojących przed Związkiem wymaga dobrze przygotowanej kadry działaczy i specjalistów. Priorytetem powinny stać się szkolenia związkowe, dzięki którym działacze szczebla zakładowego będą mogli skuteczniej reprezentować interesy pracownicze członków Związku. Ponadto Związek powinien skupić wokół siebie grupę specjalistów z różnych dziedzin, którzy swoją wiedzą wspomagać będą działania Związku. W tym celu można zadbać o wykorzystanie umiejętności osób, które dzięki Związkowi ukończyły bezpłatne studia.
 • Szansą zainteresowania młodych ludzi Związkiem może stać się system studiów sponsorowanych, po których absolwenci przez określony czas będą zobowiązani pracować na rzecz NSZZ „Solidarność”. Zarząd Regionu powinien przygotować projekt i sposoby realizacji takich umów.
 • Wobec spadku liczebności Związku Zarząd Regionu ma obowiązek kontynuować rozpoczętą pracę na rzecz zwiększenia liczebności NSZZ „Solidarność” w Regionie Wielkopolska. Działania te nie mogą ograniczać się jedynie do organizowania pracowników w zakładach, w których Związku dotąd nie było. Konieczne jest podjęcie starań o reaktywowanie organizacji w tych zakładach, w których z różnych przyczyn Związek zaprzestał działalności. Aby skutecznie prowadzić działania na rzecz organizowania pracowników i ich pozyskiwania do Związku potrzebna jest szeroka akcja promocyjna. Najbardziej skuteczne wydaje się promowanie Związku w mediach. Wykorzystywanie mediów jest warunkiem koniecznym do świadomego kreowania właściwego wizerunku Związku. Zarząd Regionu powinien współpracować z Wielkopolską Telewizją Kablową jak również podejmować działania na rzecz realizacji programów w innych stacjach telewizyjnych i radiowych.
 • W akcji promocyjnej należy przede wszystkim nastawiać się na pozyskanie zainteresowania Związkiem wśród młodzieży pracującej i uczącej się. Wiedza na temat zadań i celów NSZZ „Solidarność” pomoże w przyszłości młodym pracownikom podjąć właściwą decyzję o przynależności do Związku jako obrońcy interesów pracowniczych. Zarząd Regionu powinien promować i rozwijać działalność Sekcji Młodych, które w swych szeregach powinna skupiać młodzież nie tylko pracującą ale i ucząca się. jest to jedyny sposób na przygotowanie kadr przyszłych działaczy związkowych.
 • Jednym z warunków siły Związku jest możliwość szybkiego i skutecznego docierania do członków bezpośrednio w ich miejscu pracy. Zarząd Regionu powinien wzmacniać struktury terenowe, tak aby stanowiły one naturalne zaplecze merytoryczne i prawne dla działaczy szczebla zakładowego z danego terenu. Dla realizacji tego celu wymagana jest dalsza komputeryzacja siedzib struktur terenowych, aby możliwe było połączenie internetowe ze wszystkimi strukturami w terenie. Szybkość przekazywania informacji stanowi czasem o sukcesie w kontaktach z pracodawcą.
 • Mimo wieloletniego funkcjonowania Związku nie udało się dotychczas wypracować właściwych zasad prowadzenia polityki kadrowej, a w szczególności płynnej i godnej wymiany działaczy. Zbyt wiele osób po odejściu z pełnionej funkcji przestaje czynnie działać w Związku, odchodzi w zapomnienie, często z poczuciem krzywdy, a czasem nawet niechęci. Długotrwałe oderwanie od macierzystego zakładu pracy lub stanowiska skutecznie utrudnia powrót do poprzedniej pracy zawodowej.
 • Deklarowana przez NSZZ „Solidarność” obrona godności człowieka i jego praw pracowniczych w praktyce nie zawsze dotyczy działaczy związkowych szczebla zakładowego lub regionalnego. Rozwiązanie tego problemu leży również w interesie samego Związku.
 • Utrzymanie współpracy, wykorzystanie doświadczenia, wspieranie w odnalezieniu się w nowej roli, możliwość przeszkolenia, pomoc w znalezieniu pracy, ustabilizowanie sytuacji życiowej - powinno stać się także jednym z obowiązków Związku. Takie rozwiązania są znane i stosowane w organizacjach związkowych i politycznych na świecie. Jest to jeden z wyznaczników kultury związkowej i obowiązków pracodawcy, jakim także jest Związek.
 • Dla realizacji celów Związek musi dysponować odpowiednimi środkami finansowymi. Środki te nie mogą pochodzić jedynie ze składek związkowych. Dlatego Zarząd Regionu powinien w nadchodzącej kadencji, rozpocząć działalność gospodarczą, z której zyski umożliwią realizację postawionych przed nim zadań statutowych.

 

Uchwała nr 1/2002

WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” postanawia, że w skład Zarządu Regionu wejdzie 27 członków wybranych z poszczególnych okręgów wyborczych, przyjmując zasadę, że na każde rozpoczęte 1000 członków w danym okręgu przypada 1 mandat do ZR, przy czym najmniejszy okręg wyborczy wynosi 500 członków Związku.

Okręgi wyborcze Liczba członków Związku Liczba miejsc mandatowych
o. nr 1 Jarocin 957 1
o. nr 2 Września 926 1
o. nr 3 Gniezno 1174 2
o. nr 4 Śrem, Środa 903 1
o. nr 5 Wolsztyn 505 1
o. nr 6 Wągrowiec 773 1
o. nr 7 Poznań 19.217 20
RAZEM 24.455 27

 

Uchwała nr 2/2002

WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” postanawia, że w kadencji 2002 - 2006 w skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej wchodzić będzie dziewięciu członków.

 

Uchwała nr 3/2002

Na podstawie § 120 Ordynacji Wyborczej WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" uchwala co następuje:

§1

Ustala się maksymalną liczbę tur głosowań na 7 we wszystkich głosowaniach wyborczych na WZD.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2002 r.

 

Uchwała nr 4/2002

WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" postanawia na podstawie Uchwały nr 24 VI KZD (pkt. 21) nie ustalać stałej liczby delegatów na WZDR w czasie trwania kadencji 2002 - 2006. Oznacza to, że do wyboru delegatów na WZDR w trakcie kadencji uprawnione są wszystkie okręgi wyborcze, które nabędą prawo wyboru delegata lub kolejnych delegatów.

 

Uchwała nr 5/2002

WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność", na podstawie § 102 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, postanawia upoważnić Zarząd Regionu do decyzji o liczebności prezydium ZR.

 

Uchwała nr 6/2002

WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” postanawia, że w skład Zarządu Regionu wchodzą przewodniczący Regionalnych Sekretariatów branżowych, które skupiają organizacje związkowe zrzeszające w sumie nie mniej niż 2500 członków. Jednocześnie traci moc Uchwała nr8/95 V WZD.

 

Uchwała nr 7/2002

WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” postanawia, iż na liście rezerwowej w wyborach do Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej i delegatów na KZD znajdą się kandydaci w kolejności uzyskanych głosów, którzy uzyskają ponad połowę ważnie oddanych głosów i nie znajdą się na miejscu mandatowym. Natomiast nie będzie się przeprowadzać dodatkowych głosowań w tej sprawie.

 

Uchwała nr 8/2002

W ostatnim okresie obserwujemy dużą recesję, a nawet zapaść w polskim przemyśle. Dramatycznie wzrasta bezrobocie. Wiele zakładów jest na krawędzi upadłości lub bankrutuje.

 1. WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Zarząd Regionu do bardziej skutecznej niż dotychczas pomocy przy wspomaganiu komisji międzyzakładowych i komisji zakładowych w działaniach mających na celu ochronę miejsc pracy.
 2. Działania na rzecz pozyskiwania nowych członków są jak najbardziej słuszne. Jednak główną przyczyną spadającej liczby członków NSZZ „Solidarność” jest likwidacja miejsc pracy i zwalnianie członków naszego Związku. W związku z tym WZD apeluje komisje zakładowe i komisje międzyzakładowe do podejmowania działań na rzecz bezrobotnych członków Związku, w szczególności poprzez pomoc w uzyskaniu pracy i utrzymaniu kontaktu oraz członkostwa w NSZZ „Solidarność” w dotychczasowej organizacji zakładowej i międzyzakładowej.
 3. Ponadto WZD zobowiązuje komisje zakładowe i międzyzakładowe do współtworzenia wraz z Zarządem Regionu bazy danych obejmujących członków Związku należących do organizacji zakładowych i międzyzakładowych.
 4. Jednocześnie WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska zobowiązuje nowo wybranych delegatów na Zjazd Krajowy do wzmożenia wysiłku na rzecz zmiany przepisów dotyczących ochrony miejsc pracy.

 

Uchwała nr 9/2002

WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Zarząd Regionu do udzielania pomocy osobom rekomendowanym na studia w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w sytuacji gdy po uzyskaniu licencjatu podejmą studia magisterskie i złożą zobowiązanie, że zdobytą wiedzę wykorzystają w pracy na rzecz Związku.

 

Uchwała nr 10/2002

WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Zarząd Regionu do podjęcia działań w celu wspierania oddolnych inicjatyw gospodarczych mających na celu ożywienie naszego regionu, a tym samym rzeczywistą walkę z bezrobociem.

Uzasadnienie:

Komisje zakładowe, a także poszczególni członkowie związku - zwłaszcza bezrobotni - potrzebują wsparcia organizacyjno-prawnego w walce z urzędami, przy przebijaniu się z inicjatywą gospodarczą.

Millerowskie slogany o przyjaznych „urzędach” - to mrzonki. Doświadczamy tego przy zakładaniu fundacji Socjalnej.

Koncentracja działań poprzez współpracę z Zarządem Regionu „S” stworzy możliwość wdrażania inicjatyw gospodarczych promowanych przez Unię Europejską.

Oczekiwana pomoc to m.in.:

 • wsparcie w legalizacji i uzyskaniu zezwoleń oraz koncesji gospodarczych,
 • pomoc w nawiązaniu kontaktów gospodarczych,
 • tworzenie biznes planów,
 • pomoc w obsłudze ekonomiczno-prawnej.

Stworzenie przy Zarządzie Regionu „S” organu wspierania inicjatyw gospodarczych wykaże naszą dbałość o prace organiczną na rzecz naszego społeczeństwa. Udowodnijmy, że Wielkopolska może być solidna i solidarna.

 

Uchwała nr 11/2002

WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zwraca się do komisji zakładowych i międzyzakładowych z prośbą o coroczne zasilanie powstałego Funduszu Represjonowanych Członków Związku w wysokości 1 zł od każdego członka Związku należących do ich organizacji zakładowych i międzyzakładowych.

 

 

STANOWISKA

 

Stanowisko nr 1/2002

Adresat: Rząd RP, Marszałek Sejmu, Sejmowa Komisja ds. Polityki Społecznej.

W związku z ostatnio niskimi kwotami waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych wprowadzonych od 1 czerwca 2000 - Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska domaga się znowelizowania stosownych ustaw w zakresie zasad podwyżek tych świadczeń.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec aktualnego stanu prawnego skutkiem którego emeryci i renciści otrzymali kilkuzłotową „waloryzację”.

 

Stanowisko nr 2/2002

WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Rady Miasta Poznania o dokonanie zmiany nazw ulic na Świerczewie.

Przypominamy, że z inicjatywy Związku usunięto z poznańskiej ulicy nazwisko twórcy sowieckiej bezpieki Feliksa Dzierżyńskiego, od 1989 roku nie widnieje w centrum miasta nazwa „Armia Czerwona", a za to mamy bliskie nam nazwy Święty Marcin i 28 Czerwca 1956.

Uważamy więc, że należy się ostatecznie pożegnać z praktyką pozostawiania poznańskim ulicom nazw upamiętniających komunistycznych kłamców i zbrodniarzy.

 

Stanowisko nr 3/2002

WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rady Miasta Poznania o dokonanie kapitalnego remontu Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 r. Zbliża się 50-ta rocznica Czerwca '56, a stojący już 20 lat pomnik stał się w tym czasie symbolem naszego miasta.

 

Stanowisko nr 4/2002

WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Zarząd Regionu o wystąpienie do Instytutu Pamięci Narodowej aby przyspieszył wydawanie do wglądu teczek wszystkim osobom represjonowanym przez komunistów PRL.

Zbyt wolny tryb pracy IPN powoduje, że wielu ludzi nie doczeka wglądu do swoich teczek w celu zapoznania swoich prześladowców.

 

Stanowisko nr 5/2002

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „S” apeluje do władz Solidarności wszystkich szczebli o poparcie od strony organizacyjno-medialnej działaczy „S" w wyborach samorządowych we wszystkich okręgach wyborczych naszego Regionu.

Uzasadnienie:

Związek „Solidarność” nie wystawia naszej reprezentacji w wyborach samorządowych, ważne jest jednak aby nie oderwać się od wpływu na kreowanie polityki rozwoju naszego regionu, dlatego też wsparcie naszych członków jest sprawą priorytetową w dobie likwidowania zakładów pracy i wzrostu bezrobocia.

 

 

REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.