WZD XIX

XIX SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

25 WRZEŚNIA 2008

 

UCHWAŁY

 

Uchwała nr 1/2008

w sprawie: powołania konwentu przewodniczących organizacji zakładowych i międzyzakładowych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” postanawia powołać konwent przewodniczących komisji zakładowych i międzyzakładowych z Regionu Wielkopolska.

Zebranie konwentu przewodniczących dla omówienia ważnych problemów związkowych zostaje zwołane zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Regionu.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązują przewodniczących komisji zakładowych i międzyzakładowych z Regionu Wielkopolska do udziału w konwentach.

 

Uchwała nr 2/2008

w sprawie: wspólnej reprezentacji związkowej w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Region Wielkopolska.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje władze wykonawcze organizacji zakładowych i międzyzakładowych w Regionie Wielkopolska do utworzenia w swojej strukturze grupy osób, które - reprezentując daną organizację - będą brały udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Region Wielkopolska.

 

STANOWISKA

 

Stanowisko nr 1/2008

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy protest wobec odwołania bez żadnych podstaw merytorycznych Głównego Inspektora Pracy przez Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego. Jednocześnie z oburzeniem przyjmujemy fakt mianowania na to stanowisko polityka związanego z rządzącą partią. W ten sposób została złamana zasada apolityczności tego urzędu, co zagraża realizacji zadań tej instytucji powołanej do obrony ludzi pracy.

Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd Regionu do przedstawienia tego stanowiska:

 

Stanowisko nr 2/2008

w sprawie: działań rządu mających na celu odebranie wysokich emerytur funkcjonariuszom SB i członkom WRON

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” z wielką nadzieją oraz zadowoleniem przyjmuje informacje o podjęciu przez Sejm prac mających na celu odebranie przywilejów emerytalnych polegających na pobieraniu wysokich emerytur byłym funkcjonariuszom SB i członkom WRON.

NSZZ „Solidarność” od wielu lat upomina się o pozbawienie byłych funkcjonariuszy aparatu represji PRL skandalicznie wysokich emerytur. W wolnej Polsce najwyższy czas zadbać o sprawiedliwość. A takiej sprawiedliwości nie będzie, dopóki emerytury oprawców są nieporównywalnie większe od emerytur ofiar.

 

Stanowisko nr 3/2008

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” z satysfakcją i uznaniem przyjmuje działania Instytutu Pamięci Narodowej przywracające Polakom prawdziwą pamięć o najnowszych dziejach naszej Ojczyzny.

Stanowczo protestujemy przeciwko traktowaniu Instytutu jako narzędzia w walce politycznej.

Uznajemy za niedopuszczalne wszelkie próby zmniejszenia finansowania IPN przez budżet państwa.

 

Stanowisko nr 4/2008

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko zmianom proponowanym przez Ministra Edukacji Narodowej w treści ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela, które spowodują obniżenie jakości i poziomu kształcenia. Negatywne skutki tych zmian dotkną przede wszystkim nasze dzieci i młodzież, a więc przyszłość naszego narodu.

 

APELE

 

Apel nr 1/2008

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do parlamentarzystów wszystkich partii politycznych z Wielkopolski o wspólne podjęcie działań legislacyjnych mających na celu ustanowienie dnia 31 sierpnia świętem państwowym, tj. dniem wolnym od pracy.

W lipcu 2005 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił dzień 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności. Pragniemy podkreślić, że nie jest to święto zarezerwowane wyłącznie dla członków Związku. Ten dzień jest świętem wszystkich Polaków.

Powstanie NSZZ „Solidarność” i dziedzictwo Sierpnia 1980 r., to jedna z najpiękniejszych kart w historii naszego narodu. Polacy mają prawo być dumni z wydarzenia, które zmieniło nie tylko oblicze Polski, ale również Europy i Świata.

Uważamy, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznając szczególną rolę „solidarności” – winien uznać, że dzień 31 sierpnia jest świętem państwowym.

 

Apel nr 2/2008

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do parlamentarzystów wszystkich partii politycznych z Wielkopolski o poparcie obywatelskiego projektu ustawy przywracającej głęboko zakorzeniony w polskiej tradycji dzień Objawienia Pańskiego 6 stycznia jako dzień wolny od pracy.

 

Apel nr 3/2008

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zwraca się do delegatów Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” o poparcie proponowanych zmian w Uchwale nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku.

Wspomniane zmiany dotyczą:

Dzisiejsze uregulowania prawa wewnątrzzwiązkowego nakazują odprowadzanie miesięcznej składki członkowskiej od wielu składników wynagrodzenia – również od wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Jesteśmy głęboko przekonani, że za pracę w godzinach nadliczbowych, która jest przecież dodatkowym obciążeniem dla pracownika, nie powinno pobierać się składki członkowskiej. Jest dla nas rzeczą oczywistą, że składka członkowska powinna być odprowadzana od przychodów pracownika uzyskanych za wynagrodzenie wynikające z jego podstawowego wymiaru czasu pracy.

Odnosząc się do przypadku składki miesięcznej od emerytów, rencistów oraz osób pobierających zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego uznajemy za rozsądne ustanawianie wysokości tej składki przez władze organizacji zakładowej lub międzyzakładowej. Ta decentralizacja w gruncie rzeczy nie tylko urealni i uporządkuje stosowaną dotychczas praktykę w tym względzie, ale nade wszystko dopasuje wysokość składki do zamożności portfela rencisty, emeryta.

 

PODZIĘKOWANIE

 

Podziękowanie

XIX WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

z 25 września 2008 r.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” dziękuje wszystkim, którzy dnia 29 sierpnia bieżącego roku brali udział w kilkudziecięciotysięcznej manifestacji w Warszawie. Udział w tej demonstracji przyczynił się do ukazania siły i determinacji NSZZ „Solidarność” w walce o godną pracę, godną płacę oraz godną emeryturę dla ludzi pracy wszystkich zawodów i branż w Polsce. Był dowodem solidarności i wzajemnej troski, która jest podstawową cechą naszego Związku.