WZD XXI

XXI SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

16-17 czerwca 2010 r.

 

 

UCHWAŁY

 

Uchwała nr 1/ 2010

XXI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska

Na podstawie § 92, 93 oraz § 94 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska postanawia, że w kadencji 2010 - 2014 w skład Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wejdą:

  1. Przewodniczący ZR,
  2. Przewodniczący regionalnych sekretariatów branżowych skupiających powyżej 2000 członków Związku,
  3. Przewodniczący Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów.
  4. 27 członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska
    z zastosowaniem list cząstkowych z  poszczególnych okręgów wyborczych, przyjmując zasadę, że na każde rozpoczęte 1500 członków w danym okręgu przypada 1 mandat do ZR, przy czym najmniejszy okręg wyborczy wynosi nie mniej niż 500 członków Związku,
  5. 5 członków wybranych przez Walne Zebranie delegatów Regionu Wielkopolska
    z listy ogólnej.

 

Okręgi wyborcze Liczba miejsc mandatowych
o. nr 1 Poznań 16
o. nr 2 Piła 2
o. nr 3 Leszno 3
o. nr 4 Jarocin 1
o. nr 5 Gniezno 1
o. nr 6 Wągrowiec, Oborniki 1
o. nr 7 Śrem 1
o. nr 8 Września 1
o. nr 9 Środa Wlkp., Powiat Poznański 1

 

Uchwała nr 2/2010

XXI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska

Na podstawie § 5 Uchwały Nr l XIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska postanawia, że w kadencji 2010 - 2014 delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów wybrani zostaną z poszczególnych okręgów wyborczych
z zastosowaniem list cząstkowych, przyjmując zasadę, że na każde rozpoczęte 2500 członków w danym okręgu przypada l mandat delegata na KZD, przy czym najmniejszy okręg wyborczy wynosi nie mniej niż 2000 członków Związku.

 

Okręgi wyborcze Liczba miejsc mandatowych
o. nr 1 Poznań 9
o. nr 2 Piła 2
o. nr 3 Leszno 2
o. nr 4 Teren 3

 

 

Uchwała nr 3/2010

XXI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska

Na podstawie § 93 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska postanawia, że w kadencji 2010 - 2014 w skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej wchodzić będzie siedmiu członków.

 

Uchwała nr 4/2010

XXI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska

Na podstawie § 104 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska ustala maksymalną liczbę tur głosowań na 5 we wszystkich głosowaniach wyborczych prowadzonych przez Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska.

 

Uchwała nr 5/2010

XXI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska

Na podstawie § 109 ust. l i 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”  Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska postanawia, iż na liście rezerwowej w wyborach do Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów znajdą się kandydaci w kolejności uzyskanych głosów, którzy otrzymają ponad połowę ważnie oddanych głosów i nie znajdą się na miejscu mandatowym.

Nie będą przeprowadzane dodatkowe głosowania w sprawie list rezerwowych.

 


Uchwała nr 6/2010

XXI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska

Na postawie par.111 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Walne Zebranie Delegatów  Regionu Wielkopolska  upoważnia Zarząd Regionu do określenia liczebności Prezydium ZR.

 

Uchwała nr 7/2010

XXI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska

w sprawie: zmniejszenia składki członkowskiej

WZD  Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wnosi do Krajowego Zjazdu Delegatów  o zmianę uchwały nr 5 w sprawie działalności  finansowej Związku dotyczącej wysokości składki związkowej, której składniki wchodzące do jej  obliczania  zostaną pomniejszone o wynagrodzenie pochodzące z nadgodzin wypracowanych przez członków Związku.

 

 

STANOWISKA

 

Stanowisko nr 1 /2010

XXI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska

w sprawie: poparcia w wyborach prezydenckich kandydata Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” – szanując indywidualne poglądy każdej osoby - zwraca się do wszystkich członków NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska, a także do jej sympatyków o poparcie w wyborach prezydenckich kandydata Prawa i Sprawiedliwości pana Jarosława Kaczyńskiego.

Pragniemy podkreślić, że dziś - w dobie kryzysu -  zła, a niekiedy tragiczna sytuacja materialna wielu rodzin w Polsce, duże bezrobocie, coraz większe rozwarstwienie społeczne oraz płacowe, narastające niezadowolenie wśród wielu grup zawodowych skłania „Solidarność” do poszukiwania i wspierania kandydata, który byłby orędownikiem sprawiedliwości społecznej oraz troski państwa o ludzi najsłabszych, który byłby przeciwnikiem lansowania liberalnej doktryny gospodarczej.

Jest dla nas rzeczą ważną, by przyszły Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej był strażnikiem godności ludzi pracy – ideału, który jest fundamentem powstania i działania, nieprzerwanie od 1980 r. do dnia dzisiejszego, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” uważa, że kandydatura pana Jarosława Kaczyńskiego jest nie tylko gwarantem, ale także kontynuatorem programu solidarnej Polski.

 

Stanowisko nr 2 /2010

XXI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska

w sprawie: udzielenia pomocy rodzinie pani Marty Dąbek dotkniętej skutkiem tegorocznej powodzi

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zwraca się do wszystkich struktur oraz członków NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska, a także do sympatyków Związku o pomoc dla rodziny pani Marii Dąbek z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sandomierzu. Naszą związkową koleżankę wraz z mężem oraz pięciorgiem dzieci boleśnie dotknęły skutki  tegorocznej powodzi - ich rodzinny dom został dwukrotnie w maju i w czerwcu zalany do wysokości 3 metrów.

Wsparcie finansowe dla tej rodziny można wpłacać w formie darowizny na cele statutowe na konto: 81 1090 1359 0000 0001 1412 4842 z dopiskiem „Powódź” lub bezpośrednio w Zarządzie Regionu.

 

Stanowisko nr 3 / 2010

XXI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska

w sprawie: zmian w polskiej oświacie

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko zmianom niszczącym oświatę.

WZD Regionu Wielkopolska oczekuje podjęcia rzetelnego dialogu społecznego oraz uwzględnienia uwag rodziców i nauczycieli praktyków w tworzeniu prawa oświatowego.

 

Stanowisko nr 4 / 2010

XXI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska

w sprawie: sytuacji regionalnych mediów publicznych

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się wszelkim działaniom zmierzającym do dalszego osłabienia, marginalizacji, a docelowo do likwidacji regionalnych oddziałów telewizji publicznej i rozgłośni Polskiego Radia. Procesy te szczególnie nasiliły się po drastycznym spadku wpływów z abonamentu RTV, spowodowanym publicznym zakwestionowaniem tej opłaty obowiązującej w polskim prawie przez przedstawicieli partii aktualnie rządzącej. Równocześnie nie wskazano innego sposobu finansowania mediów publicznych.

Osłabienie ekonomicznych podstaw funkcjonowania regionalnych publicznych ośrodków telewizyjnych i rozgłośni radiowych prowadzi do ograniczenia ich niezależności i obniżenia poziomu merytorycznego programów. Jest to zjawisko odwrotne do istniejącego w innych demokratycznych państwach, gdzie rozwija się i umacnia regionalne media publiczne jako jedną z podstaw ładu społecznego, a ich finansowanie jest jasno określone i przestrzegane.

 

Stanowisko nr 5 / 2010

XXI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska

w sprawie płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” przypominają, że płacenie abonamentu RTV jest obowiązkiem każdego Polaka. Realizacja tego obowiązku spowoduje finansową niezależność publicznego radia i telewizji.

Wzywając wszystkich członków NSZZ „Solidarność” do płacenia abonamentu, jednocześnie zwracamy się do rządu RP o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie patologii w tej sprawie.

 

Stanowisko nr 6/2010

XXI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska

w sprawie: obrony miejsc pracy w H. Cegielski – Poznań S.A.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” z oburzeniem przyjmuje informację o kolejnych zwolnieniach pracowników w Cegielskim i Spółkach „córkach”.

NSZZ „Solidarność” w H. Cegielskim – Poznań S.A. wielokrotnie starał się szukać dróg restrukturyzacji Firmy. Podejmował decyzje nie zawsze popularne ale konieczne, aby zakład mógł funkcjonować – aby bronić miejsc pracy.

Z ogromnym bólem godziliśmy się przy stole negocjacyjnym na wiele trudności i wyrzeczeń jakie musiała przeżyć załoga, aby dać możliwości Zarządowi HCP S.A. i Rządowi RP na znalezienie możliwości funkcjonowania Firmy z 164-letnią tradycją, Ikony Poznania.

Dziś ani Zarząd H. Cegielski – Poznań S.A. ani Rząd RP nie umie znaleźć korzystnych rozwiązań.

To obecny Rząd likwidując Stocznie w Gdyni i Szczecinie „zapomniał”, że przy okazji likwiduje miejsca pracy w dziesiątkach zakładów w Polsce.

Likwidacja przemysłu stoczniowego w Polsce – jest świadomym działaniem obecnych elit rządowych.

Takim działaniem mówimy STOP! DOŚĆ!

Zwolnieniom pracowników mówimy stanowcze NIE!

Oczekujemy, że Rząd RP wspólnie z Zarządem H. Cegielski – Poznań S.A. naprawi swój błąd zaniechania i w równym stopniu zadba o pracowników firm około stoczniowych, jak to uczynił z pracownikami zamykanych stoczni.

 

 

APELE

 

Apel nr 1 / 2010

XXI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska

Dziś, w 30 rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” po raz kolejny apeluje do parlamentarzystów wszystkich partii politycznych z Wielkopolski o wspólne podjęcie działań legislacyjnych mających na celu ustanowienie dnia 31 sierpnia świętem państwowym, tj. dniem wolnym od pracy.

W lipcu 2005 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił dzień 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności. Pragniemy podkreślić, że nie jest to święto zarezerwowane wyłącznie dla członków Związku. Ten dzień jest świętem wszystkich Polaków. Powstanie NSZZ „Solidarność” i dziedzictwo Sierpnia 1980 r., to jedna z najpiękniejszych kart w historii naszego narodu. Polacy mają prawo być dumni z wydarzenia, które zmieniło nie tylko oblicze Polski, ale również Europy i Świata.

Uważamy, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznając szczególną rolę „Solidarności” – winien uznać, że dzień 31 sierpnia jest świętem państwowym.