WZD XXII

XXII SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

21 września 2011 r.

 

 

STANOWISKA

 

Stanowisko nr 1/2011

XXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie: racjonalizacji zatrudnienia w urzędach skarbowych w województwie wielkopolskim

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje zjawisko pozaustawowej próby racjonalizacji zatrudnienia w urzędach skarbowych, którego celem jest redukcja zatrudnienia pracowników skarbowych województwa wielkopolskiego. Zarówno charakter pracy wykonywanej przez pracowników urzędów skarbowych, jak i poziom obciążenia pracą w urzędach na terenie województwa wielkopolskiego nie stanowi przesłanki do podejmowania takich decyzji. Uważamy, że redukcja zatrudnienia może przyczynić się do złej obsługi podatników - zarówno osób prawnych, jak i fizycznych.

 

Stanowisko nr 2/2011

XXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie: sytuacji pracowników ZNTK Poznań SA

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” z wielkim niepokojem obserwuje przeciągające się procesy sądowe zarówno w Sądzie Pracy, jak i Sądzie Gospodarczym. Pracownicy ZNTK od ponad roku nie otrzymują wynagrodzenia za pracę, a zarówno zarząd firmy jak i właściciel nie są skłonni uregulować wielomiesięcznych zobowiązań wobec nich. Sprawa ta jest przedmiotem działania Prokuratury Rejonowej w Poznaniu. Jedyną szansą na rozwiązanie problemów pracowniczych ZNTK jest szybkie podjęcie decyzji w sprawie upadłości Spółki, co umożliwi otrzymanie pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zablokuje możliwość wyprzedaży majątku firmy przez obecnych właścicieli.

 

Stanowisko nr 3/2011

XXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie: obsługi naziemnej na poznańskim lotnisku Ławica

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” uważa, że wprowadzenie konkurencyjnej firmy Impel Airport Partner zajmującej się obsługą naziemną na poznańskim lotnisku Ławica jest szkodliwe dla pasażerów oraz wizerunku portu lotniczego Ławica. Niezrozumiałe są również przesłanki pozwalające podjąć tak kontrowersyjną decyzję i to tuż przed Euro 2012.

Przypominamy:

  • na terenie portu Ławica działała do tej pory firma POZ AS, która profesjonalnie wykonywała usługi handlingowe (obsługę naziemną lotniska) wobec portu Ławica;
  • obecnie przepustowość poznańskiego lotniska Ławica wynosi 1,4 mln pasażerów rocznie. Szacuje się, że wprowadzenie drugiej firmy handlingowej byłoby ekonomicznie i logistycznie uzasadnione, jeśli ww. przepustowość osiągnie poziom co najmniej 2 mln pasażerów rocznie;
  • firma Impel Airport Partner - mimo że posiada wymaganą prawem koncesję - nie ma żadnego doświadczenia w wykonywaniu tak odpowiedzialnych zadań związanych z obsługą naziemną lotniska, co w warunkach gry konkurencyjnej (konkurencji cenowej) może stanowić dodatkowe zagrożenie dla pasażerów i lotniska;
  • Impel Airport Partner zaczęła obsługę PLL LOT w sytuacji, gdy największym udziałowcem poznańskiego portu lotniczego oraz właścicielem działającej do tej pory na Ławicy firmy handlingowej, tj. POZ AS, jest Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Porty Lotnicze (PPL). Jest niezrozumiałe, dlaczego właściciel wprowadza konkurencję do swojej przynoszącej zyski firmy.

Powyższe stanowisko, zawierające skrót podstawowych informacji oraz pytań, kierujemy do współwłaścicieli poznańskiego portu lotniczego Ławica: Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania z prośbą o zbadanie przyczyn zaistniałej sytuacji do 31 grudnia 2011 r.

 

Stanowisko nr 4/2011

XXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie: 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” składa hołd ofiarom stanu wojennego, represjonowanym i prześladowanym za wierność ideałom, z których zrodziła się „Solidarność”. Zamykanym w więzieniach i obozach internowania, bitym, pozbawionym pracy i środków do życia, wyrzucanym ze szkół, zmuszonym do emigracji.

W 30 rocznicę zamachu reżimu komunistycznego na niepodległościowe dążenia Polaków żądamy osądzenia sprawców stanu wojennego nadal korzystających z licznych przywilejów, podczas gdy ich ofiary często żyją w niedostatku i borykają się z problemami życia codziennego.

Upominamy się również o poszerzenie wiedzy o najnowszej historii Polski w programach i podręcznikach szkolnych. Nie pozwólmy zapomnieć o tragicznych wydarzeniach, których symbolem jest data 13 grudnia 1981 r.

 

Stanowisko nr 5/2011

XXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie: sytuacji Polaków na Litwie

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” z rosnącym niepokojem obserwuje pogarszanie się sytuacji Polaków na Litwie. Wejście w życie marcowej ustawy oświatowej jest kolejnym działaniem władz litewskich zmierzającym do ograniczania możliwości nauki w języku ojczystym i posługiwanie się nim.

Solidaryzujemy się z naszymi Rodakami mieszkającymi na Litwie protestującymi przeciwko dyskryminacji szkolnictwa polskiego w tym kraju.

Oczekujemy od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej podjęcia zdecydowanych działań w obronie praw polskiej mniejszości narodowej na Litwie. Polscy obywatele Litwy muszą mieć takie same prawa, jakie mają obywatele Litwy w Polsce.

 

Stanowisko nr 6/2011

XXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie: rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez media

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko rozpowszechnianiu przez media nieprawdziwych informacji na temat czasu pracy i wysokości płacy nauczycieli. Informacje podawane do publicznej wiadomości nie mają potwierdzenia w praktyce i wywołują negatywne emocje społeczne. Przypominamy, że obecnie trwają prace dotyczące badania faktycznego czasu pracy polskich nauczycieli przez niezależne instytucje, zatem propagowanie nierzetelnych informacji jesz bezzasadne i oburzające.

Apelujemy o zaprzestanie praktyk, które mają na celu zafałszowanie rzeczywistości i kształtują negatywne postawy społeczeństwa wobec tej grupy zawodowej.

 

Stanowisko nr 7/2011

XXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie: wysokich kosztów wyposażenia uczniów w niezbędne przybory szkolne i podręczniki

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wyraża swoje oburzenie wobec systematycznie rosnących kosztów podręczników szkolnych i przyborów niezbędnych do realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Stanowi to duży problem dla rodziców, uczniów i nauczycieli, skutki którego widoczne są w wynikach nauczania.

Oczekujemy od MEN podjęcia działań prawnych zapewniających wsparcie finansowe rodzinom, które nie stać na zakup „wyprawki szkolnej”.

 

Stanowisko nr 8/2011

XXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie: biurokratyzacji w szkołach

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zwiększenia biurokratyzacji w szkołach, związanej z wdrażaniem rozporządzenia o zasadach organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i ich rodziców w szkołach i placówkach oświatowych. Naszym zdaniem zwiększeniu efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi nie służy generowanie „papierów”, a konkretna praca nauczyciela z uczniem. Tymczasem realizacja zapisów nowego rozporządzenia wprowadziła organizacyjny chaos związany z powoływaniem przez dyrektorów szkół licznych zespołów, których zadaniem jest opracowanie rozbudowanej dokumentacji dotyczącej ucznia.

Zadania, jakie nałożono na dyrektorów szkół, są powielaniem kompetencji poradni psychologiczno pedagogicznych i powodują wzrost kosztów, na które nie przewidziano środków.
Wzywamy władze oświatowe do zaprzestania praktyk, które nie uwzględniają szeroko rozumianych realiów funkcjonowania publicznych placówek oświatowych, a proces wprowadzania zmian nie był poprzedzony dogłębną analizą stanu faktycznego.

 

Stanowisko nr 9/2011

XXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie: Ratownictwa Medycznego

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się prywatyzowaniu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zmiany w Ustawie o Ratownictwie Medycznym stwarzają możliwości prywatnym podmiotom do udziału w konkursach na świadczenie usług medycznych przez zespoły wyjazdowe. Sytuacja ta potęguje powstawanie tzw. umów „śmieciowych”, co prowadzi do ograniczania praw pracowniczych, działalności związkowej oraz obniżania jakości usług i wynagradzania.

 

Stanowisko nr 10/2011

XXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie: zwolnień grupowych w MPK Poznań Sp. z o.o.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec bezmyślnych działań Prezydenta Miasta Poznania, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Zarządu MPK Sp. z o.o., pogarszających funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Poznaniu. Redukcja zatrudnienia o 109 etatów w sytuacji, gdy brakuje kilkudziesięciu pracowników w ruchu tramwajowym i autobusowym, to krok w kierunku katastrofy komunikacji miejskiej w przededniu EURO 2012.

 

Stanowisko nr 11/2011

XXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie: planowanej sprzedaży Grupy Kapitałowej ENEA

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do Prezydium Komisji Krajowej o zajęcie jednoznacznego stanowiska, będącego wyrazem krytyki i oburzenia, przeciwko nieuzasadnionej gospodarczo i ekonomicznie oraz brzemiennej w skutkach dla pracowników, kolejnej planowanej próbie sprzedaży Grupy Kapitałowej ENEA. Sprzedaży polegającej na zbyciu majątku narodowego, który jest dorobkiem wielu pokoleń i który powinien służyć polskiemu społeczeństwu.

Jesteśmy przeciwni i mówimy stanowcze NIE prywatyzacji polegającej na przepaństwowieniu majątku, a tym samym osłabieniu gospodarczemu RP.

 

APELE

 

Apel nr 1/ 2011

XXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie: pomocy dla białoruskich działaczy opozycyjnych

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zwraca się do wszystkich struktur oraz członków NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska o pomoc finansową dla białoruskich działaczy opozycyjnych i ich rodzin represjonowanych przez reżim Łukaszenki.

Udzielenie pomocy przyjaciołom z Białorusi jest naszym moralnym obowiązkiem. W ten sposób możemy spłacić dług wdzięczności za wsparcie, jakiego „Solidarność” doznawała ze strony organizacji i społeczeństw krajów Europy Zachodniej i USA, szczególnie w pierwszym okresie swojego istnienia i w stanie wojennym.

 

Apel nr 2/ 2011

XXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie: wyborów parlamentarnych

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich członków oraz sympatyków NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska o udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych.
Udział w wyborach, które odbędą się 9 października 2011 r. jest nie tylko naszym prawem, ale również, a może przede wszystkim, obowiązkiem. Daje realny wpływ na kształt naszego państwa. Nie zmarnujmy tej okazji!

Głosujmy na tych kandydatów, którzy swoją dotychczasową postawą i pracą na rzecz innych udowodnili, że będą przeciwstawiać się patologiom w zatrudnieniu pracowników, będą działać na rzecz poprawy praw pracowniczych, bezpiecznej pracy i godziwej płacy.

REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.