XXIII SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

26 września 2012 r.

 

 

UCHWAŁY

Uchwała nr 1/2012

XXIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”

z 26 września 2012 r.

w sprawie: poprawy obsługi prawnej członków Związku

 Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wzywają Zarząd Regionu do podjęcia działań na rzecz poprawy obsługi prawnej członków Związku, przede wszystkim przez ocenę funkcjonowania kancelarii prawnej, która prowadzi obsługę członków Związku. Efektem tej oceny powinna być decyzja w sprawie dalszej współpracy z tą kancelarią.

 


STANOWISKA

Stanowisko nr 1/ 2012

XXIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie: podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat. Uważamy, że nowelizacja Ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2013 r. jest szkodliwa dla osób pracujących w Polsce.

Przypominamy, że Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 102 przyjęta przez Polskę w 2003 r. zaleca, aby wiek uprawniający do emerytury nie przekraczał 65 lat. Odstępstwo od tej zasady - stanowi ww. Konwencja - jest możliwe tylko wówczas, jeśli pozwala na to zdolność do pracy osób starszych w danym kraju.

Tymczasem rząd, w oficjalnym dokumencie: „Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013”, stwierdza, że wraz z wydłużeniem się trwania życia spada liczba lat życia w zdrowiu. Ponadto, warto zauważyć, że zarówno warunki pracy na wielu stanowiskach oraz czas pracy (średniorocznie pracujemy dłużej niż pracownicy w wielu krajach UE) powoduje, że stan zdrowia, a tym samym możliwości pracy w starszym wieku nie pozwalają pracować do 67 lat!

NSZZ „Solidarność” wielokrotnie w różny sposób i na wielu forach, również Komisji Trójstronnej”, proponowała rządowi rozwiązania niwelujące skutki zapaści systemu ubezpieczeń społecznych związanych z prognozami demograficznymi. Niestety zostały one zlekceważone. Jednym z takich rozwiązań, które natychmiast zwiększyłyby dochody systemu ubezpieczeń jest tzw. ozusowanie tzw. umów śmieciowych.

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” stwierdzają, że rząd nie jest zainteresowany dialogiem z partnerem społecznym, a jedynie z cała determinacją dąży do wdrożeniem swojej „jedynej słusznej decyzji”.

 

Stanowisko nr 2/2012

XXIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie: zamrożenia środków Funduszu Pracy w 2013 r. na kwotę prawie sześciu miliardów złotych

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko działaniom Ministerstwa Finansów, które w przyjętym przez rząd projekcie budżetu państwa na

2013 r. planuje zamrozić środki Funduszu Pracy na kwotę 5.832.598.000,00 złotych. Jest to kolejny rok, w którym autorytatywnie, mimo sprzeciwu Naczelnej Rady Zatrudnienia, organizacji pracodawców i central związkowych, Minister Finansów Jacek Rostowski dokonuje zamrożenia środków z Funduszu Pracy.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i rynku pracy Fundusz ten jest państwowym funduszem celowym, który powstaje ze składek pracodawców, a wypracowany jest przez pracowników danej firmy. Środki te powinny być wydatkowane w celu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

W sytuacji spowolnienia gospodarczego, wysokiego - co najmniej 13% bezrobocia w 2013 r. - zamrożenie prawie 6 miliardów zł środków przeznaczonych na walkę ze skutkami kryzysu nie jest ekonomicznie i społecznie uprawnione.

Począwszy od 2011 r. mamy w tej sprawie do czynienia z dyktatem Ministra Finansów. Taka polityka godzi w podstawowe interesy bezrobotnych lub osób zagrożonych utratą pracy. Jest polityką szkodliwą dla polskiej gospodarki.

 

Stanowisko nr 3/2012

XXIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie: umów śmieciowych

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” przypominają, że ponad 27% populacji osób pracujących w Polsce jest zatrudniona na tzw. umowach śmieciowych, czyli umowie zleceniu, umowie o dzieło lub umowie cywilno prawnej. Jeszcze gorsza jest statystyka wśród młodych ludzi (w wieku do 30 lat). Na tzw. umowach śmieciowych pracuje aż 65 % tych pracowników. Tymczasem, średnia w krajach UE (jeśli chodzi o liczbę zawieranych umów niestabilnych) waha się ok. 10% pracujących w UE.

Te dane statystyczne uprawniają do postawienia ostrej tezy, że nie można dłużej tolerować takiej sytuacji w naszym kraju. Szkodliwa nie jest sama forma zawierania tzw. umów śmieciowych, ale ich liczba!

Sytuacja ta jest zjawiskiem patologicznym, w dłuższej perspektywie szkodliwym dla gospodarki Polski, ponieważ od stabilności zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń pracowniczych zależy popyt wewnętrzny tak istotny dla wzrostu poziomu PKB. Jest też szkodliwa dla pracowników i ich rodzin. Sprawia, że ich życie nie jest stabilne, co wpływa ujemnie na rozwój demograficzny naszego narodu, a to pociąga za sobą dalsze konsekwencje społeczne. Ostatecznie przerzuca odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo i warunki pracy wprost na pracownika, powodując często zagrożenie dla jego zdrowia i życia.

Rolą demokratycznie wybranego rządu w państwie społecznej gospodarki rynkowej jest troska o godność ludzi pracy. Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” domagają się od rządu RP podjęcia działań mających na celu realizację tego celu.

 

Stanowisko nr 4/2012

XXIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie: wsparcia uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych dla których organem prowadzącym jest miasto Poznań

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko niewłaściwej organizacji i funkcjonowaniu klas integracyjnych w Poznaniu, gdzie uczniom niepełnosprawnym zapewnia się opiekę nauczycieli wspomagających tylko w wymiarze 10 godzin na tydzień dla klasy. Idea kształcenia integracyjnego zakłada, ze uczniowie niepełnosprawni muszą być otoczeni specjalistyczną opieką podczas wszystkich zajęć, co zapewnia właściwe warunki nauki zarówno uczniom niepełnosprawnym jak i ich pełnosprawnym kolegom.

 

Stanowisko nr 5/2012

XXIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie: biurokracji w oświacie

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko nadmiernej biurokracji w oświacie. Wprowadzenie przez MEN rozporządzenia w sprawie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swoim zamyśle miało pomóc uczniom natomiast doprowadziło do tego, że nauczyciel zamiast pracować z uczniem i na jego rzecz zobligowany jest do tworzenia dokumentów. Sytuacja dezorganizuje pracę szkół i nauczycieli, powoduje iż dokumentacja staje się ważniejsza niż uczeń.

 

Stanowisko nr 6/2012

XXIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”

z 26 września 2012 r.

w sprawie: przekazywania JST prowadzącym szkoły i placówki niewystarczających środków na organizację obowiązkowych zadań

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko działaniom MEN w zakresie nieprzekazywania jednostkom samorządu terytorialnego wystarczających środków finansowych na realizację zadań związanych z prowadzeniem szkół i placówek. Sytuacja ta doprowadziła już do likwidacji dużej liczby szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz redukcji miejsc pracy pracowników administracji, obsługi i nauczycieli, a także znacznie wydłużyła drogę ucznia do szkoły.

 

Stanowisko nr 7/2012

XXIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”

z 26 września 2012 r.

w sprawie: zaprzestania szykan wobec związkowców – pracowników skarbowych

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko zwolnieniom dyscyplinarnym przez pracodawcę związkowców - pracowników skarbowych odnoszących się krytycznie do działań Ministra Finansów, a w szczególności p. Tomasza Ludwińskiego oraz innych członków Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Skarbowych.

 

 

APELE

Apel nr 1/2012

XXIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie: pomocy dla białoruskich działaczy opozycyjnych

 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zwraca się do wszystkich struktur oraz członków NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska o pomoc finansową dla białoruskich działaczy opozycyjnych i ich rodzin represjonowanych przez reżim Łukaszenki dzierżącego władzę w tym kraju od 18 lat.

Mimo upadku imperium sowieckiego i formalnego odzyskania niepodległości Białoruś pod rządami Łukaszenki nadal pozostaje krajem, w którym posiadanie poglądów niezgodnych z poglądami władzy jest karane. Gdzie miejsce opozycji jest w więzieniach lub na emigracji. Potwierdzeniem tego jest tegoroczna farsa wyborcza.

Ciągłe represje spotykają też niezależne związki zawodowe i organizacje społeczne, które muszą walczyć o przetrwanie. Ograniczając prawa do swobodnego zrzeszania się i wolności słowa władza dąży do podporządkowania ich polityce rządu. Wobec działaczy związkowych prowadzone są kampanie zastraszania i nękania.

Udzielenie pomocy przyjaciołom z Białorusi jest naszym moralnym obowiązkiem. W ten sposób możemy spłacić dług wdzięczności za wsparcie, jakiego „Solidarność” doznawała ze strony organizacji i społeczeństw krajów Europy Zachodniej i USA, szczególnie w pierwszym okresie swojego istnienia i w stanie wojennym.

 

 

REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.