WZD XXX

 

XXX SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

16 września 2019 r.

 

 

UCHWAŁY

Uchwała nr 1/2019

XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 16 września 2019 r.

Delegaci XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązują Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” do złożenia projektu uchwały zgodnie z § 2 UCHWAŁY NR 14 XXVI KZD ws. trybu przyjmowania wniosków dotyczących zmian w Statucie NSZZ „Solidarność” (zmieniona Uchwałą nr 6 XXIX KZD) o treści:

„Uchwała nr … /2019

Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

z dnia …. …. 2019 r.

Na mocy Uchwały nr 1/2019 Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” przyjętej 16 września 2019 roku Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zgodnie z § 2 ust. 1 pkt c) Uchwały nr 14 XXVI KZD ws. trybu przyjmowania wniosków dotyczących zmian w Statucie NSZZ „Solidarność” (zmieniona Uchwałą nr 6 XXIX KZD) wnosi o wprowadzenie następujących zmian w Statucie NSZZ „Solidarność”:

Treść § 35 ust. 3 pkt 2 Statutu NSZZ „Solidarność” otrzymuje brzmienie:

3. W skład zarządu regionu wchodzą:

2. przewodniczący władz wykonawczych regionalnych branżowych jednostek organizacyjnych, przewodniczący władz wykonawczych regionalnych struktur problemowych i przewodniczący rady regionalnej sekcji emerytów i rencistów, zgodnie z zasadami ustalonymi przez walne zebranie delegatów regionu."
STANOWISKA

Stanowisko nr 1/ 2019
XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”
z 16 września 2019 r.

w sprawie: działań mających charakter dyskryminacyjny Zarządu Elektromontaż - Poznań Sp. z o.o. wobec przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Wojciecha Dybka.

Delegaci XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” stwierdzają, że wypowiedzenie warunków Umowy o Pracę we wrześniu br. przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Elektromontaż - Poznań Sp. z o.o. panu Wojciechowi Dybkowi tj. zmiana jego stanowiska pracy z Inspektora ds. BHP na stanowisko Elektromontera w ZPUE oraz pozbawienie go premii rocznej są działaniami Zarządu firmy o charakterze dyskryminacyjnym, całkowicie nieuzasadnionym i niezgodnym z prawem.

Uważamy, że działania te nie tylko łamią wszelkie zasady autonomicznego dialogu społecznego, ale są działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym osobę, która reprezentuje wszystkich pracowników, która na mocy demokratycznego wyboru pełni funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Elektromontaż - Poznań Sp. z o.o.

Z przykrością i niepokojem dostrzegamy, że firma, która kilka lat wcześniej z inicjatywy zakładowej „Solidarności”, popartej głosami pracowników, otrzymała z rąk Prezydenta RP statuetkę Pracodawca Przyjazny Pracownikom dzisiaj – po zmianie Zarządu - jest firmą, która wprowadza autorytarny, nie mający nic wspólnego z poszanowaniem pracowników, system zarządzania.

Niestety, sytuacja zmieniła się na tyle, że dzisiaj w Elektromontaż - Poznań Sp. z o.o. NSZZ „Solidarność” musi upominać się i dbać o godność człowieka, o godność pracowników pracujących w tej firmie.

Uważamy, że kontynuowanie przez Zarząd Elektromontaż - Poznań Sp. z o.o. takiego złego stylu zarządzania - całkowicie nieprzystającego do współczesnych wymogów kultury biznesowej i realiów gospodarczych, opartych na poszanowaniu pracownika - może być przyczyną kłopotów firmy w najbliższej przyszłości. Zwracamy na to uwagę z powodu autentycznej troski o kondycję Spółki i sytuację jej pracowników.

Wobec powyższego domagamy się zaprzestania takich działań, naprawienia krzywd, tj. przywrócenia dotychczasowych warunków zatrudnienia oraz wypłacenia zaległej premii rocznej Wojciechowi Dybkowi, a także podjęcia - opartego na poszanowaniu partnera - dialogu z NSZZ „Solidarność”.

 

 

Stanowisko nr 2/ 2019
XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”
z 16 września 2019 r.

w sprawie: funkcjonowania systemu pomocy społecznej w domach pomocy społecznej w Polsce

Biorąc pod uwagę sytuację pracowników domów pomocy społecznej oraz kondycję i uwarunkowania formalno – prawne funkcjonowania takich placówek, Delegaci XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” domagają się od Rządu oraz organów prowadzących zgodnie z ich właściwością i kompetencją:

- wprowadzenia zmian oraz nowych regulacji dotyczących finansowania domów pomocy społecznej, mających na celu należyte zaspokojenie potrzeb zarówno osób korzystających z tego typu pomocy, jak i pracowników zabezpieczających ich potrzeby,

- głębokiej reformy ustawodawstwa z zakresu pomocy społecznej, zmiany przepisów prawnych, zmierzających do dostosowania pomocy społecznej do rzeczywistych potrzeb i wyeliminowania obecnych absurdów,

- finansowania wynagrodzeń pielęgniarek i fizjoterapeutów ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia,

- zwiększenia pensji pracowników wszystkich szczebli w domach pomocy społecznej,

- wprowadzenia dodatku do pensji za dyżury w niedziele i święta oraz dodatku za pracę w warunkach szczególnych,

- zwiększenia ilości personelu (opiekunów, pokojowych, terapeutów, pracowników socjalnych, pielęgniarek) - wprowadzenie minimum kadrowego,

- wprowadzenia programu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego,

- opracowania listy chorób zawodowych i wprowadzenie dodatkowego urlopu,

- zmiany szczegółowego zakresu zadań i obowiązków mieszkańców domów pomocy społecznej – głównie dotyczy spożywania alkoholu, co bezpośrednio powiązane jest z ograniczeniem zjawisk niepożądanych.

Uzasadnienie

W całej Polsce, domy pomocy społecznej stanowią jeden z najważniejszych elementów systemu pomocy społecznej. Są to placówki świadczące usługi bytowe i socjalne dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności. Poprzez swoją działalność domy pomocy społecznej ułatwiają zaspokojenie podstawowych potrzeb osobom tam przebywającym, umożliwiają im bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka. To miejsca, które funkcjonują 24 godziny na dobę, przez cały rok, bez względu na niedziele czy święta. Domy pomocy społecznej dla ogromnej liczby Polaków są jedynym domem, a pracownicy stanowią ich rodzinę. Większość mieszkańców nie ma nikogo oprócz nich. Pracownicy tych domów, wykonują bardzo specyficzny zawód, a praca jest wyjątkowo ciężka, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

Pracownicy domów pomocy społecznej nie skarżą się na wykonywaną pracę, do której są odpowiednio przygotowani i mają odpowiednie kwalifikacje, ale na niesprawny system, który w praktyce mija się z rzeczywistymi potrzebami i wymaganiami.

Narastające problemy domów pomocy społecznej są pomijane i nieujmowane w systemie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, stąd też bierze się niedofinansowanie tych placówek. Niskie płace nie stanowią zachęty do pracy w domach pomocy społecznej. Młodzi i wykształceni ludzie nie chcą za te stawki podejmować się pracy, co skutkuje starzeniem się personelu oraz coraz częstszymi brakami kadrowymi. Obecnie średnia wieku personelu zbliża się do wieku emerytalnego. W grupie zawodowej pielęgniarek już występują braki kadrowe, następnie odejdą także opiekunowie, którzy posiadają kwalifikacje i znajdą lepszą pracę w szpitalach, a w DPS-ach zabraknie pracowników mogących wziąć na siebie odpowiedzialność medyczną lub opiekuńczą. Mieszkańcy zostaną pozbawieni opieki nie tylko medycznej, ale również tej podstawowej, a tymczasem Rząd i samorządy nie mają żadnej wizji reformy systemu w dobie starzejącego się społeczeństwa.

Taka sytuacja trwa od wielu lat. Wszelkie kroki podejmowane przez pracowników domów pomocy społecznej są najczęściej ignorowane. Wydaje się, że brakuje zrozumienia i dobrej woli, aby zacząć szukać rozwiązań coraz bardziej narastających problemów i w ten sposób niwelować wysoki poziom niezadowolenia. Pracownicy domów pomocy społecznej chcieliby, aby ich głos został w końcu usłyszany, a powyższe postulaty zostały zrealizowane.

 

 

Stanowisko nr 3/ 2019
XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”
z 16 września 2019 r.

ws. pomocy spółkom rolnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Delegaci XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zaniepokojeni sytuacją spółek rolnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które to kolejny rok dotyka klęska suszy, w wyniku której spółki generują duże straty finansowe ograniczające utrzymanie wykwalifikowanych pracowników na dobrym poziomie wynagrodzenia, wnosi do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przekazanie znacznej pomocy finansowej (dopłaty suszowe), bądź wygenerowania stosownych ulg, w celu uczciwego i sprawiedliwego traktowania wszystkich podmiotów rolnych. Kolejny rok spółki państwowe są dyskryminowane w porównaniu z indywidualnymi przedsiębiorstwami rolnymi.

Związkowcy NSZZ "Solidarność" działający w spółkach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Województwie Wielkopolskim oczekują zdecydowanych działań w tym zakresie podjętych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


APELE

Apel nr 1/2019
XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”
z 16 września 2019 r.

Delegaci XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apelują do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań w zakresie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Postulujemy o dokonanie zmiany w art. 35 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy poprzez podwyższenie wartości przedmiotu sporu w sprawach z zakresu prawa pracy, po której przekroczeniu pobierana jest opłata stosunkowa od pozwu z obecnej kwoty 50.000 złotych do wartości co najmniej 100.000 złotych.

Uzasadnienie

Kwota 50.000 złotych, po której przekroczeniu pobiera się opłatę od pozwu w sprawach z zakresu prawa pracy nie uległa zmianie w ustawie od 2005 roku. Przez 14 lat wysokość wynagrodzeń znacznie wzrosła, co przy niezmienionym brzmieniu art. 35 ust. 1 powoduje, że obecnie znaczna część sporów sądowych z prawa pracy jest obłożona obowiązkiem wniesienia opłaty stosunkowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Problem ten powoduje, że duża część pracowników nie wnosi roszczenia do sądu, ponieważ nie stać ich na opłacenie kosztów opłaty sądowej.

 

 

Apel nr 2/2019
XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”
z 16 września 2019 r.

Delegaci XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apelują do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań w zakresie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Postulujemy, aby do art. 251 wyżej wymienionej ustawy wprowadzić zapis, iż nie można zgłaszać pisemnych zastrzeżeń co do liczebności danej organizacji związkowej, jeżeli wobec tej organizacji zostały złożone zastrzeżenia w poprzednim terminie przekazywania pracodawcy informacji o liczbie członków, a postępowanie sądowe, które zostało wszczęte w tej sprawie nie uległo jeszcze prawomocnemu zakończeniu.

Uzasadnienie

Po dokonaniu nowelizacji przepisu art. 251 ustawy dotyczącego przedstawiania pracodawcy informacji o liczbie członków organizacji związkowej brakuje ustanowienia zakazu zgłaszania zastrzeżeń wobec kolejnej przedstawionej informacji o liczebności organizacji, jeżeli poprzednia informacja została zakwestionowana przez pracodawcę lub inną organizację związkową, a postępowanie sądowe w tej sprawie nie uległo jeszcze prawomocnemu zakończeniu.  Brak takiego zakazu powoduje to, że co pół roku, pomimo toczącego się poprzedniego postępowania sądowego, strona może zakwestionować kolejny przedstawiony stan liczebności członków związku.

 

 

Apel nr 3/2019
XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”
z 16 września 2019 r.

Delegaci XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność apelują do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność o podjęcie działań w zakresie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Postulujemy wprowadzenie do art. 35 wyżej wymienionej ustawy maksymalnego terminu na zakończenie przez właściwe organy postępowania karnego wszczętego w sprawach określonych w art. 35 ust. 1 ustawy.

Uzasadnienie

W obecnej sytuacji sprawy prowadzone przez organy w trakcie postępowania przygotowawczego oraz sądowego niejednokrotnie trwają na tyle długo, że organizacje związkowe nie są w stanie prowadzić swojej działalności i dochodzić swoich praw w skuteczny sposób. Wprowadzenie maksymalnego okresu na zakończenie postępowania zapewniłoby możliwość transparentnej oceny skutków działań pracodawcy, który utrudnia prowadzenie działalności związkowej lub/i dyskryminuje działaczy związkowych.

 

 

Apel nr 4/2019
XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”
z 16 września 2019 r.

Delegaci XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność apelują do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność o podjęcie działań w zakresie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Postulujemy o dokonanie zmiany w art. 38 § 1 Kodeksu pracy poprzez rozszerzenie obowiązku pracodawcy co do informowania zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę również w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartych na czas określony (wobec pracowników reprezentowanych przez zakładową organizację związkową).

Uzasadnienie

Pomimo dokonanych zmian ustawowych w zakresie ustanowienia maksymalnego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także przedłużenia okresu wypowiedzenia, przepisy nadal nie ustanawiają obowiązku konsultacji wypowiadania tych umów z organizacjami związkowymi. Sytuacja ta powoduje, że pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę na czas określony pozostają bez ochrony przed wypowiedzeniem, co ma wpływ na poziom uzwiązkowienia.

 

 

Apel nr 5/2019
XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”
z 16 września 2019 r.

Delegaci XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apelują do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań w zakresie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Postulujemy dodanie w art. 331  wyżej wymienionej ustawy zapisu nakładającego na pracodawcę obowiązek przekazywania raz na kwartał, na wniosek organizacji zakładowej, listy członków, którym pracodawca pobiera z wynagrodzenia związkowe składki członkowskie na rzecz organizacji związkowej.

Uzasadnienie

W związku z rotacją i fluktuacją pracowników w niektórych branżach oraz w dużych zakładach pracy, organizacja zakładowa ma ograniczone możliwości faktycznej weryfikacji, czy pracownik jest nadal członkiem związku zawodowego. Sytuacja ta powoduje, że ilość członków deklarowana przez organizację związkową może różnić się od liczby członków faktycznie zatrudnionych u danego pracodawcy, co rodzi poważne konsekwencje prawne związane z zastrzeżeniem liczebności podnoszonym przez uprawnione podmioty.

 

 

Apel nr 6/2019
XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”
z 16 września 2019 r.

Delegaci XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apelują do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań w zakresie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Postulujemy skreślenie z Kodeksu Pracy art. 15110 pkt 3, który dopuszcza wykonywanie pracy w niedziele i święta przy pracy zmianowej.

Uzasadnienie

Art. 15110 pkt 3 dopuszcza możliwość wykonywania pracy w niedziele i święta tylko i wyłącznie z samego faktu, iż praca ma charakter zmianowy, niezależnie od wszelkich innych przesłanek uzasadniających świadczenie pracy w te dni, np.  względy technologiczne lub użyteczność społeczną. W praktyce pracodawcy zapis o pracy zmianowej często stosują tak, że pracownicy zatrudnieni w firmach produkcyjnych, przy sprzedaży wysyłkowej lub przy przygotowaniu towarów do wysyłki mają w miesiącu tylko jedną niedzielę wolną. Zauważyć należy, że te prace nie są uzasadnione żadną szczególną potrzebą. Ponieważ w Kodeksie pracy poza minimalnym odpoczynkiem tygodniowym nie ma żadnych zapisów o wolnej sobocie, ani wolnych weekendach, to często pracownicy pracujący w trzy-, czteromiesięcznych okresach rozliczeniowych czasu pracy nie mają nawet jednego wolnego całego weekendu (łącznie soboty i niedzieli) w ciągu całego roku.

 

 

Apel nr 7/2019
XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”
z 16 września 2019 r.

Delegaci XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apelują do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań w zakresie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Postulujemy o doprecyzowanie w art. 28 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy stwierdzenia, że pracodawca jest zobowiązany udzielić na wniosek zakładowej organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej w formie pisemnej.

Uzasadnienie

Obecny kształt przepisu nie przewiduje obowiązku pisemnego przekazywania przez pracodawcę informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej organizacji związkowej. Zdarza się, że pracodawcy udostępniają te informacje jedynie do wglądu lub w formie prezentacji, podczas spotkań z organizacjami związkowymi, co znacznie ogranicza możliwości faktycznego zapoznania się z danym.

 

 

Apel nr 8/2019
XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”
z 16 września 2019 r.

Delegaci XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apelują do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań w zakresie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Postulujemy zmianę w art. 21 ust. 1 pkt 67 wyżej wymienionej ustawy poprzez podwyższenie kwoty zwolnienia od podatku wartości otrzymanych przez pracownika świadczeń rzeczowych oraz świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego zatrudnionego w danym roku kalendarzowym.

Uzasadnienie

Limit zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych od 2018 roku wynosi 1000 zł. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w 2019 roku liczy natomiast 1229,30 zł.

Podstawą odpisu w 2019 roku jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne z II półrocza 2013 roku, tj. kwota 3278,14 zł. Tymczasem przeciętne wynagrodzenie według GUS na koniec 2018 roku wyniosło 4134,02 zł oznacza to, że gdyby odpis podstawowy był ustalany z pełnym zastosowaniem art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, to powinien wynosić 1550,25 zł.

Podwyższenie kwoty zwolnienia od podatku zwiększy realne dofinansowanie do świadczeń z ZFŚS. Ponadto, ustalenie zwolnienia od podatku na poziomie odpisu na dany rok, zabezpieczy sukcesywny wzrost tej kwoty.

Wobec powyższego My Delegaci XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apelujemy do Komisji Krajowej o podjęcie stosownych działań i rozmów z rządem RP skutkującym zwolnieniem od podatku dochodowego kwoty równej odpisowi na dany rok.

 

 

Apel nr 9/2019
XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”
z 16 września 2019 r.

W ostatnim czasie pojęcie wolności i tolerancji jest interpretowane bardzo jednostronnie. Z krytyką w mediach, ostracyzmem, a nawet sankcjami zawodowymi spotykają się wyłącznie osoby krytyczne wobec ideologii LGBT.

Delegaci XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność’’ apelują do wszystkich środowisk, a szczególnie do przedstawicieli mediów i uczelni wyższych o zachowanie:

- wolności słowa,

- swobody prowadzenia debat akademickich,

- wolności prowadzenia badań naukowych

oraz stosowanie jednakowych standardów etycznych wobec wszystkich uczestników debaty publicznej.

 

 

Apel nr 10/2019
XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność”
z 16 września 2019 r.

Delegaci XXX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wyrażają swoją solidarność z prof. Aleksandrem Nalaskowskim i wzywają Rektora Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu do niezwłocznego przywrócenia prof. Aleksandra Nalaskowskiego do pełni praw nauczyciela akademickiego.

REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.