WZD XXVIII

 

XXVIII SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

22 września 2017 r.

 

 

 


STANOWISKA

Stanowisko nr 1/2017
XXVIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 22 września 2017 r.
                        

w sprawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r.              
w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlega egzekucji.

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska” dostrzegając problemy związane z ochroną majątku rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne przed egzekucją wykonywaną przez komornika wnosi do Ministra Sprawiedliwości postulat o przeprowadzenie korekty wymienionego rozporządzenia w sposób umożliwiający rolnikowi zaciąganie kredytów w bankach.

Postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników sądowych często w minionym okresie rażąco naruszały przepisy prawa stając się przyczyną tragedii rolników prowadzących gospodarstwa rolne.

W związku z tym należy uznać, iż Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wychodziło ze słusznego założenia ograniczania samowoli komorników doprowadzającej do ruiny rolników posiadających długi lub nawet ich sąsiadów nie posiadających żadnych długów.

Należy jednak z całą stanowczością stwierdzić, że Minister Rolnictwa, z którym rozporządzenie było uzgadniane, nie przeprowadził szerokich konsultacji ze środowiskiem rolniczym.

Z tych też względów słuszne co do założeń rozporządzenie doprowadziło do sytuacji, w której od miesiąca banki praktycznie nie mogą udzielać kredytów rolnikom.

Rozporządzenie uniemożliwia bankom realizowanie najważniejszych sposobów zabezpieczenia wierzytelności jak hipoteka na kredytowanej nieruchomości czy zestaw rejestrowy na maszynach.

Sprawa konsekwencji wynikających z rozporządzenia znajduje się obecnie w Sejmowej Komisji Rolnictwa, która zastanawia się, jak rozwiązać problem ważny dla większości rolników korzystających z usług bankowych.

NSZZ „Solidarność” Wielkopolska wnosi o przeanalizowanie konsekwencji, jakie niesie to rozporządzenie, które może skutkować brakiem możliwości realizowania należności przez firmy pracujące i świadczące usługi na rzecz rolnictwa, a tym samym na ich kondycję finansową, co wiąże się z utrzymaniem obecnych stanowisk pracy.

 

 

Stanowisko nr 2/2017
XXVIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 22 września 2017 r.

 

w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników służby zdrowia

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” krytycznie ocenia przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia, a dziś już obowiązującą, Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zaproponowana przez Ministerstwo regulacja w sposób nieuprawniony dzieli pracowników służby zdrowia na dwie grupy: pracowników medycznych wykonujących zawody medyczne, dla których Ustawa określa poziom minimalnego wynagrodzenia i pracowników niewykonujących zawodu medycznego, dla których nie określa takiego poziomu.

Uważamy, że takie rozwiązanie jest sprzeczne z zasadą równego traktowania pracowników, deprecjonuje bowiem pracowników niewykonujących zawód medyczny, szargając jednocześnie ich godność. Co gorsze, prowadzi po raz kolejny (po znanym i krytykowanym przez NSZZ „Solidarność” rozporządzeniu Ministra Zębali) do skłócenia poszczególnych grup pracowniczych w placówkach służby zdrowia. Z przykrością stwierdzamy, że Minister Radziwiłł niechlubnie kontynuuje w tym obszarze politykę swojego poprzednika, co nie sprzyja budowaniu właściwej atmosfery w miejscu pracy oraz negatywnie wpływa na jakość usług medycznych.

Odrębną kwestią jest sprawa zabezpieczenia finansowego koniecznego do realizacji zapisów Ustawy. Wydaje się, że Ministerstwo Zdrowia w sposób świadomy przerzuciło ciężar sfinansowania jej skutków na jednostki prowadzące placówki służby zdrowia. To sprawia, że rozmowy autonomiczne pomiędzy dyrektorami placówek, a działającymi w nich strukturami NSZZ „Solidarność” (szczególnie w rozmowach dotyczących wzrostu wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zawód niemedyczny) są niezwykle trudne, niejednokrotnie bardzo emocjonalne. Nie sprzyja to budowaniu tak potrzebnego i podkreślanego dziś w wielu miejscach dialogu społecznego między partnerami.

Biorąc powyższe pod uwagę Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” domagają się od rządu RP nowelizacji Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia tak, by ona określała sposób ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego również dla pracowników wykonujących zawód niemedyczny.

 

 

 

 

 

REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.