WZD XXVII

 

XXVII SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

19 września 2016 r.

 

 

UCHWAŁY

Uchwała nr 1/2016
XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 19 września 2016 r.
                        

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” do takiego oznaczenia budynku przy ulicy Metalowej, aby był on jednoznacznie rozpoznawalny jako siedziba Związku w Regionie.

 


STANOWISKA

Stanowisko nr 1/2016
XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 19 września 2016 r.
                        

w sprawie projektu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

Delegaci WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa polskiego wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec koncepcji pozbawienia Ministra Zdrowia kompetencji do koordynacji nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w Polsce.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez próbę powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności planuje przejęcie nadzoru nad całym obszarem bezpieczeństwa żywości i pozbawienie Ministra Zdrowia uprawnienia do koordynowania nadzoru tego zakresu. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje utworzenie urzędu, który ma  w swoich kompetencjach produkcję rolną i równocześnie urząd ten kontrolowałby tę produkcję. 

Obecnie nadzór nad bezpieczeństwem sprawowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej żywności ma charakter kompleksowy. Wpisuje się w szeroko rozumiany nadzór epidemiczny i jest elementem nadzoru nad zdrowiem publicznym. System ten funkcjonuje od wielu lat i sprawdził się również w sytuacjach kryzysowych.

Zmiany proponowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi mają charakter destrukcyjny wobec obecnego dobrze funkcjonującego, sprawdzonego i reprezentującego interesy konsumentów systemu, nadzorowanego przez Ministra Zdrowia.

Należy doskonalić współpracę merytoryczną i w tym zakresie powinna następować integracja funkcjonalna z innymi organami urzędowej kontroli żywności. Tylko taka współpraca zapewni najlepszą realizację polityki bezpieczeństwa żywności i żywienia w Polsce.

 

Stanowisko nr 2/2016
XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 19 września 2016 r.

 

w sprawie wynagradzania pracowników wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wyraża sprzeciw wobec nie objęcia podwyżkami wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia.

Dokonujący się wzrost wynagrodzeń w grupie pielęgniarek jest w pełni zasadny jednakże ze względu na to, iż nie obejmuje wszystkich pracowników ochrony zdrowia narusza ład pracowniczy i rodzi poczucie niesprawiedliwości, co w konsekwencji prowadzi do konfliktu środowiskowego.

Negatywnym efektem są również roszczenia pracownicze niemożliwe do spełnienia przez pracodawców nie posiadających odpowiednich środków finansowych na ich zabezpieczenie.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zwraca się do rządu RP o pilne systemowe uregulowanie tego problemu.

Niezbędne jest określenie podstaw prawnych i finansowych dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia pozwalających na ustalenie poziomu wynagrodzeń odpowiadającej realnej wartości ich pracy. Wzrost wynagrodzeń powinien objąć również pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

 

Stanowisko nr 3/2016
XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 19 września 2016 r.
                        

w sprawie obchodów 60 rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca '56

28 czerwca 2016 r. podczas obchodów 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. przy pomniku Poznańskich Krzyży zbudowanym przez NSZZ „Solidarność” doszło w Poznaniu do bezprecedensowego wydarzenia, które wstrząsnęło uczestnikami uroczystości oraz odbiło się szerokim negatywnym echem nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju.

Zamiast hołdu i szacunku oddanego Uczestnikom Poznańskiego Powstania w Czerwcu 1956 roku, z których kilkudziesięciu straciło życie, setki zostało rannych, niezliczonym złamane zostały kariery zawodowe, mieliśmy gwizdy i okrzyki podczas wykonania Hymnu Narodowego, gwizdy i okrzyki podczas wystąpienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wicepremiera Rządu. A wszystko działo się w obecności gościa szczególnego – Prezydenta Węgier. Uroczystość tak ważna dla Poznania, Wielkopolski i kraju przerodziła się w manifestację polityczną.

Na potępienie zasługuje brak reakcji na takie zachowanie gospodarza uroczystości prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka.

Wydarzenia te rodzą w sercach Poznaniaków i Wielkopolan, a w szczególny sposób w sercach żyjących uczestników Poznańskiego Czerwca '56 oraz członków NSZZ „Solidarność” poczucie goryczy, wstydu i gniewu.

NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska postanawia mocą decyzji Delegatów WZD RW, że uczestnictwo Związku w Komitecie Obchodów Poznańskiego Czerwca '56, będzie możliwe tylko wówczas, jeśli wszystkie decyzje dotyczące organizacji obchodów będą podejmowane przez Komitet Obchodów Poznańskiego Czerwca '56, a nie jak w tym roku przez prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

Jednocześnie Delegaci WZD RW postanawiają, że powyższą decyzję otrzymają:

- Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann;

- Marszałek Województwo Wielkopolskiego Marek Woźniak;

- Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak;

- członkowie Komitetu Obchodów Poznańskiego Czerwca ‘56.

- Wojewódzka Rada Kombatantów

- Archidiecezja Poznańska

- media ogólnopolskie i lokalne

 

Stanowisko nr 4/2016
XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 19 września 2016 r.

 

w sprawie przywrócenia wychowawcom placówek opiekuńczo wychowawczych statusu nauczyciela zatrudnionego na podstawie Ustawy Karta Nauczyciela.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” postuluje przywrócenie wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych statusu nauczyciela zatrudnionego na odstawie Ustawy Karta Nauczyciela. Osoby te są obecnie zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy jako pracownicy samorządowi. Wielu z nich utraciło przywileje nauczycielskie po wielu latach pracy na rzecz dzieci i młodzieży szczególnie dotkniętej kryzysem rodziny.

Oczekujemy, że obecny Rząd RP podejmie zdecydowane działania prawne, naprawiające błąd poprzedników.

 

Stanowisko nr 5/2016
XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 19 września 2016 r.

 

w sprawie zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 18 marca 2009 r.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie rozmów i działań z Rządem RP, które doprowadzą do zmian w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i określenia kwot z tabeli w relacji do płacy minimalnej z 2009 r. wraz z coroczną waloryzacją tabeli.

Uzasadnienie:

Określone w załączniku nr 1 część B wynagrodzenie minimalne pracowników samorządowych w poszczególnych stopniach zaszeregowania zaczyna się od kwoty 1100 zł dla stanowiska sprzątaczki/robotnika (I stopień zaszeregowania) i było określone na poziomie 86,2% płacy minimalnej, które wynosiło w Polsce 1276 zł brutto w 2009 r. Najwyższy XIX stopień zaszeregowania (dyrektor jednostki organizacyjnej) zaczynał się od kwoty 1700 zł brutto co stanowiło 133,22% płacy minimalnej. W 2016 r. minimalne wynagrodzenie w I stopniu zaszeregowania wynosi nadal 1100 zł brutto i stanowi 59,45% minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 1850 zł. Natomiast w XIX stopniu zaszeregowania minimalne wygrodzenia stanowi 91,89% płacy minimalnej w Polsce.

 

  

Stanowisko nr 6/2016
XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 19 września 2016 r.

 

w sprawie likwidacji gimnazjów

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody na likwidację gimnazjów dopóki nie będzie ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej konkretnych działań osłonowych dla pracowników zagrożonych utratą pracy.

 

Stanowisko nr 7/2016
XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 19 września 2016 r.

 

w sprawie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska apeluje do jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego będących organami prowadzącymi dla szkół i placówek oświatowych o podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz zaplanowanie środków finansowych na ten cel w projektach budżetów.

 

Stanowisko nr 8/2016
XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 19 września 2016 r.

 

w sprawie zmiany zapisów dotyczących wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Prezydium Komisji Krajowej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmiany zapisów w Ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DZ. U. 1994 nr 43 poz. 163).

Od 2012 do 2016 r. do ustawy wprowadzany jest regularnie art. 5 z dopisem literowym (a,b,c,d,e), który zamraża wysokość odpisu podstawowego (art. 5 ust. 2) na ZFŚS na poziomie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. W związku z powyższym związkowe Organizacje Zakładowe mają ograniczone środki finansowe, które kierują do pracowników i ich rodzin oraz emerytów. Walne Zebranie Delegatów nie zgadza się z takimi praktykami czego wyrazem jest to stanowisko.

 

Stanowisko nr 9/2016
XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 19 września 2016 r.

 

w sprawie ograniczenia możliwości zatrudniania pracowników agencji pracy tymczasowej jedynie na podstawie umów o pracę

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do Prezydium Komisji Krajowej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmiany zapisów ustawy z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 360) zezwalających na zatrudnianie pracowników tymczasowych na innej podstawie niż umowa o pracę na czas określony.Stanowisko nr 10/2016
XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 19 września 2016 r.

 

w sprawie zmiany treści art. 38 k.p.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do Prezydium Komisji Krajowej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmiany zapisów ustawy Kodeks pracy, której celem będzie objęcie obowiązkiem konsultacji zamiaru rozwiązania umów o pracę również z pracownikami zatrudnionymi na czas określony (art. 38 k.p.).

 

 

APELE

Apel nr 1/2016
XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 19 września 2016 r.

 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich delegatów Regionu Wlkp. o przekazanie informacji młodym członkom Związku o możliwości przystąpienia do Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska.

 

Apel nr 2/2016
XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 19 września 2016 r.

 

w sprawie podjęcia działań wobec byłego Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich delegatów Regionu Wlkp. na najbliższe KZD NSZZ „Solidarność” o ograniczenie uprawnień Lecha Wałęsy w zakresie prawa udziału w naradach Komisji Krajowej oraz jej Prezydium, w związku z niestosownym zachowaniem Pana Wałęsy wobec naszego Związku.

 

 

 

REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.