Nowelizacja Ustawy o Związkach Zawodowych, cz. II (28.12.2018)

28122018ustawaCz.II „Zmiany w innych regulacjach dotyczących działalności związków zawodowych.”

W  eszłym tygodniu zostały opisane niektóre zmiany w ustawie o związkach zawodowych, które wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2019 roku. Podstawowym celem zmiany ustawy jest umożliwienie przystąpienia do związków zawodowych osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, np. osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług, także osób prowadzących działalność gospodarczą tzn. samozatrudnionych. Jednakże ustawa zakłada także jeszcze inne zmiany, które są istotne dla prawidłowego funkcjonowania związków zawodowych.

Poniższe wyliczenie zawiera pozostałe zmiany w ustawie, nie wymienione w I części artykułu.

 1. Rozszerzenie zapisów o zakazie nierównego traktowania w zatrudnieniu z powodu przynależności do związku zawodowego albo wykonywania funkcji związkowej (art. 3).
 2. Wprowadzenie możliwości dofinansowania z budżetu Państwa składek członkowskich wnoszonych do międzynarodowych organizacji związkowych (art. 111).
 3. Zmiana częstotliwości przekazywania pracodawcy informacji o liczbie członków organizacji z kwartalnej na półroczną – do 10 stycznia i 10 lipca danego roku. Członkowie zatrudnieni na innej podstawie prawnej, niż stosunek pracy mogą być uwzględniani po upływie 6 miesięcy ich zatrudnienia na rzecz pracodawcy (art. 251 ust. 1-2).
 4. Organizacja zakładowa, która zostanie utworzona w ciągu 6-miesięcznego okresu sprawozdawczego, będzie miała obowiązek przedstawić pracodawcy pierwszą informację o liczbie członków - według stanu na dzień złożenia informacji - w terminie 2 miesięcy od dnia utworzenia organizacji, chyba, że terminy 10 stycznia i 10 lipca danego roku przypadną przed upływem 2 miesięcy – wówczas obowiązujące będą te terminy (art. 251 ust. 3).
 5. Organizacji, która nie wypełniła w terminie obowiązku informacyjnego nie będą przysługiwać uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tych obowiązków (art. 251 ust. 6).
 6. Każdy związek zawodowy ma prawo do wglądu do informacji o liczebności innej organizacji, a w razie powzięcia wątpliwości, co do prawidłowości podanych danych - do zgłoszenia pisemnego zastrzeżenia (art. 251 ust. 4, ust. 7).
 7. Organizacja związkowa wobec której zostaną złożone pisemne zastrzeżenia będzie miała obowiązek wystąpić do sądu rejonowego - sądu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy z wnioskiem o ustalenie liczby członków. Jeżeli tego nie uczyni nie będą jej przysługiwać uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tego obowiązku (art. 251 ust. 8-9).
 8. Sąd ma wydać orzeczenie w terminie 60 dni od złożenia wniosku. W postępowaniu sądowym do przetwarzania danych ujawniających przynależność związkową osób wykonujących pracę zarobkową jest upoważniony wyłącznie sąd oraz osoby działające w imieniu zakładowej organizacji związkowej, która złożyła wniosek o ustalenie liczby jej członków (art. 251 ust. 10).
 9. Podwyższenie progów dla uzyskania statusu reprezentatywności zakładowych organizacji związkowych: z 7% do 8% w stosunku do organizacji wchodzących w skład związków zawodowych reprezentatywnych w skali ponadzakładowej (krajowej), jak „Solidarność” oraz z 10% do 15% dla pozostałych organizacji (art. 253 ust. 1).
 10. Przy ustaleniu liczby członków dla uzyskania statusu reprezentatywności uwzględnia się wyłącznie osoby wykonujące pracę zarobkową, które należą do danej organizacji przez co najmniej 6 miesięcy (art. 253 ust. 7).
 11. Rozszerzenie zakresu informacji, które pracodawca jest zobowiązany przekazać organizacji związkowej i określenie terminu przekazania – 30 dni (art. 28).
 12. Zmiana zasad ustalania treści wewnątrzzakładowych regulaminów z zakresu prawa pracy – pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić wspólne stanowisko kilku organizacji reprezentatywnych, ale tylko tych, które będą zrzeszać co najmniej 5% pracowników (art. 30 ust. 6).
 13. W razie istnienia tylko jednej reprezentatywnej organizacji związkowej, pracodawca będzie zobowiązany jej stanowisko w sprawach regulaminów, jeżeli będzie ona zrzeszać co najmniej 5% pracowników (art. 30 ust. 7).
 14. Wprowadzenie terminów na zajęcie stanowiska przez zarząd zakładowej organizacji związkowej: 14 dni roboczych w sprawie zamiaru wypowiedzenia rozwiązującego stosunek prawny z osobą podlegającą szczególnej ochronie lub jego jednostronnej zmiany oraz 7 dni roboczych w sprawie zamiaru rozwiązania stosunku prawnego bez wypowiedzenia. Bezskuteczny upływ terminów jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez związek zawodowy (art. 32 ust. 11-12).
 15. Przeniesienie do ustawy terminu 7 dni na przedstawienie przez związek zawodowy informacji o osobach podlegających szczególnej ochronie i zmianach we wskazaniu takich osób (art. 32 ust. 92).
 16. Przeniesienie do ustawy terminu 7 dni na przedstawienie przez pracodawcę informacji o liczbie kadry kierowniczej – w odpowiedzi na wniosek organizacji (art. 32 ust. 91).

 

Monika Konstowicz-Kusiak

Specjalista ds. prawnych

 

 

 

 

 

 

REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.