Solidarność Wielkopolska

Kalendarz wyborczy na kadencję 2023 – 2028

Kalendarz wyborczy na kadencję 2023 – 2028

klucz wyborczy w wyborach delegatów (elektorów) na Walne Zebranie Delegatów Regionu wielkopolska

Klucz wyborczy w wyborach delegatów na WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

WZORY DOKUMENTÓW WYBoRCZYCH

Wzory dokumentów wyborczych ogólnych

Zgłoszenie wyborów do Regionalnej Komisji Wyborczej:

Zestawienie dokumentów wymaganych do podjęcia decyzji o stwierdzeniu ważności wyborów władz:

Uchwała nr 11/09 (tekst jednolity):
Ankieta osobowa kandydata/ członka władz Związku:

Porządek posiedzenia wyborczego (wzór):

Regulamin obrad (wzór):

Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego:

Zgłoszenie kandydata – zgoda:

Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b:

Lista obecności

Lista obecności – głosowanie z urną

Ankieta informacyjna organizacji zakładowej/ międzyzakładowej/ podzakładowej/ oddziałowej:

Protokołu z posiedzenia sprawozdawczo – wyborczego Zebrania Członków/ Delegatów (wzór):

Wzór karty do głosowania

Karty do głosowań:

Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji zakładowej/międzyzakładowej/ oddziałowej/ podzakładowej
Protokół wyborczy zakładowej/ międzyzakładowej/ oddziałowej/ podzakładowej komisji wyborczej:
Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych/ międzyzakładowych/oddziałowych/ podzakładowych:
Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych/ międzyzakładowych/ oddziałowych/ podzakładowych z zastosowaniem list cząstkowych:
Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu/ elektorów do wyboru delegatów na WZD Regionu:
Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionalnej/ Krajowej Sekcji/ Kongres Regionalnego/ Krajowego Sekretariatu:
Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów:
Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe/ Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:
Protokół z ustalenia wyników wyborów delegata/ów na WZD Regionu na zebraniu elektorów:

Protokół z ukonstytuowania się:

Protokół z ustalenia wyników wyborów prezydium:

Karta informacyjna dotycząca składu komisji i danych kontaktowych:

Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej
Protokół wyborczy rady sekcji regionalnej/ międzyregionalnej/ krajowej:
Protokół z ustalenia wyników wyborów władz branżowej jednostki organizacyjnej:
Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionalnej/ Międzyregionalnej/ Krajowej Sekcji/ Kongres Regionalnego/ Krajowego Sekretariatu:

Wybory z urną

Protokół z ustalenie wyborów delegatów

Protokół z ustalenie wyborów władz

Wybory elektroniczne (e-urna)

Protokół z ustalenie wyborów delegatów

Protokół z ustalenie wyborów władz

WZORY SPRAWOZDAŃ I UCHWAŁ

Sprawozdanie Komisji Międzyzakładowej/ Zakładowej/ Podzakładowej / Oddziałowej

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Uchwały wyborcze

Uchwała składka emeryci